Tư vấn Đất đai

Tranh chấp đất đai khi không có trích lục đất ?

Kính chào Diễn Đàn Luật; tôi có một vấn đề mong được công ty giải quyết giúp tôi.

+ Cho tôi hỏi: Đất nhà mình là đất vườn từ thời ông cố bà cố để lại lúc đó ông bà chia mảnh đất ra làm 3 gồm ông A,B ,C và làm ra 3 sổ tín chỉ ( còn gọi là trách lục đất đai ) lúc ông ông A đi tập kết ( quân đội ) gởi lại tín chỉ ( trích lục) cho ông C . khi ông A đi về hỏi sổ tín chỉ ( trích lục) của ông A gởi cho ông B thì ông B kêu bị cháy nên từ lúc đó nhà ông A không nhớ số thửa đất (m2) nên từ những sổ về sau (như sổ đỏ và sổ hồng ) không biết số thửa đất có đúng hay không , nhưng nhà ông A biết được số đất của ổng từ mốc nào đến chỗ nào, nhưng giờ ông C đưa đơn kiện muốn lấn chiếm đất nữa .

+Theo luật sư thì nên gải quyết như thế nào .(theo luật sư như thế tôi có thể nhờ đến cơ quan huyện để cơ quan lấy sổ sách gốc để đo đật đất cho 2 bên được không ).

Mong luật sư giúp đỡ. Chân thành cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai, gọi:

 

Trả lời :

 

Đối với câu hỏi của bạn Nptlawyer.com ; xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cư pháp lý.

 Luật đất đai 2013.

Nội dung trả lời.

Trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn về việc những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất sau này cơ quan nhà nước cấp không có số thửa đất là không chính xác. Căn cứ vào khoản 1 khoản 2 điều 100 Luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau: 

"Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất."

Như vậy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có căn cứ, và việc khi cấp những giấy tờ ( trích lục ) như bạn nó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lưu trữ trên hồ sơ, giấy tờ về đất đai của cơ quan cụ thể trước đây là sổ mục kê. 

Thứ hai về việc giải quyết tranh chấp đất thì theo quy định tại điều 202, 203 của Luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

 " Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành."

Như vậy trước tiên bạn sẽ gửi đơn lên ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để tiến hành việc hòa giải tranh chấp đất đai. Trường hợp nếu hai bên không đồng ý với phương án hòa giải thì một trong các bên có thể gửi đơn lên tòa án nhân dân cấp Huyện nơi có đất để giải quyết tranh chấp. Cơ quan nhà nước cụ thể là phòng đăng ký đất đát thuộc phòng tài nguyên môi trường cấp huyện sẽ không cho bạn mượn sổ đăng ký đất đai để thực hiện việc đo đạc này mà khi có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước cụ thể ở đây là phòng đăng ký đất đất thuộc phòng tài nguyên môi trường cấp Huyện để tiến hành đo đạc lại những mảnh đất có tranh chấp này. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.

 

 

 

Related posts

Bán đấu giá bất động sản ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Bồi thường khi thực hiện dự án đầu tư ?

NP Tú Trinh

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Đất sản xuất ở của di dân tái định cư thủy điện Sơn La 10 trước ?

NP Tú Trinh

Muốn thuê tiếp đất công ích có phải gia hạn hợp đồng hay không?

NP Tú Trinh

Thẩm quyền bàn giao đất khi được trúng đấu giá quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Về thẩm quyền giải quyết khiếu kiện trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử đụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More