Tin Tức Tư vấn khác

Quy định mới cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ từ thiện

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (“Nghị định 93”) sẽ có hiệu lực vào ngày 15/01/2020. Nghị định này thay thế Nghị định 30/2012/NĐ-CP (“Nghị định 30”) trước đó.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 93 là việc quy định các điều kiện và trình tự cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ. Trước đây, Nghị định 30 không có quy định về vấn đề này nên các quỹ từ thiện, quỹ xã hội gặp rất nhiều khó khăn khi có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động quỹ để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nhằm tạo điều kiện mở rộng quy mô theo nguyện vọng của quỹ, Nghị định 93 đã quy định một điều mới về Điều kiện, hồ sơ, trình tự mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Điều 21 như sau:

Điều 21. Điều kiện, hồ sơ, trình tự mở rộng phạm vi hoạt động

1. Điều kiện, hồ sơ trình tự mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ.

Quỹ có nguyện vọng mở rộng phạm vi hoạt động và đảm bảo đủ tài sản đóng góp theo quy định tại Điều 14 Nghị định này thì quỹ gửi 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động;

b) Hồ sơ theo quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, nếu từ chối phải nêu rõ lý do.

Thứ nhất, điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động:

Quỹ phải có nguyện vọng mở rộng phạm vi hoạt động và đáp ứng đủ các điều kiện về tài sản đóng góp cũng như giá trị đóng góp của các tài sản tại Điều 14 Nghị định 93.

Điều 14. Tài sản đóng góp thành lập quỹ

1. Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

a) Tiền đồng Việt Nam;

b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên, của cá nhân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập quỹ;

c) Trường hợp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản.

2. Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 (một tỷ ba trăm triệu đồng);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu đồng);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng).

3. Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 8.700.000.000 (tám tỷ bảy trăm triệu đồng);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.700.000.000 (ba tỷ bảy trăm triệu đồng);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu đồng);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 620.000.000 (sáu trăm hai mươi triệu đồng).

4. Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản đóng góp để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác.

Thứ hai, hồ sơ, thủ tục mở rộng phạm vi hoạt động

Quỹ nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyển (Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh; quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh; quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.), hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động;
  • Dự thảo điều lệ quỹ;
  • Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, nếu từ chối sẽ gửi văn bản nêu rõ lý do.

 NTPLAWYER.

Related posts

Tài sản của người bị tuyên bố đã chết được xử lý thế nào?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

NP Tú Trinh

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác bị xử lý thế nào?

NP Tú Trinh

Chi phí du lịch trả cho người thân của người lao động có được tính vào chi phí phúc lợi của người lao động không?

NP Tú Trinh

Mới: Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

NP Tú Trinh

Đánh bài bao nhiêu tiền thì bị đi tù?

NP Tú Trinh

Những thay đổi chính trong Incoterms 2020

NP Tú Trinh

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Nam có được nghỉ thai sản khi chưa đăng ký kết hôn không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More