Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mẫu I.8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày…… tháng…… năm …… với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ……………., trong đó:

– Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư):

– Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn):

– Vốn khác:

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư:

4. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo:

– Doanh thu:

– Giá trị xuất, nhập khẩu:

– Lợi nhuận:

– Ưu đãi đầu tư được hưởng:

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có);

5. Những kiến nghị cần giải quyết:

 

  Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Related posts

Mẫu Đơn xin tách hộ khẩu theo mẫu do Bộ Công an ban hành

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng mua bán điện

NP Tú Trinh

Sinh viên xuất sắc sẽ được xét tuyển công chức

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận quốc tịch cho con

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Toàn văn Cáo trạng vụ Mobifone mua AVG

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More