Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật ………………………………………………………………………………

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn …………………………. )

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư ….…………; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản…):……………………………………………………………………..

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Chủ đầu tư là: …………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…….., ngày …. tháng …. năm…..
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh

Mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

NP Tú Trinh

Phải dùng bút có mực màu xanh khi ký văn bản

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Quy định mới cấm công ty tài chính đòi nợ người thân của khách hàng?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More