Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật ………………………………………………………………………………

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn …………………………. )

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư ….…………; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản…):……………………………………………………………………..

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Chủ đầu tư là: …………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…….., ngày …. tháng …. năm…..
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Mẫu Phiếu đăng ký nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Một số quy định mới có hiệu lực kể từ tháng 1/2020

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

NP Tú Trinh

Sinh viên xuất sắc sẽ được xét tuyển công chức

NP Tú Trinh

Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Toàn văn Cáo trạng vụ Mobifone mua AVG

NP Tú Trinh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2019

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More