Tư vấn Dân sự Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Vợ chồng có được thỏa thuận phân chia tài sản trước khi kết hôn không?

Tôi và chồng sắp đăng ký kết hôn và dự định sẽ lập một văn bản để thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản sau này. Vậy cho tôi hỏi văn bản này nếu lập ra thì có giá trị pháp lý hay không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định như sau:

Điều 28. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

2. Các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.

3. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng.

 

Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép các bên được quyền áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng được quy định cụ thể tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Để thỏa thuận này có hiệu lực thì bắt buộc vợ chồng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập trước khi kết hôn.
  • Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Nếu đáp ứng các điều kiện trên thì chế độ tài sản của vợ chồng sẽ được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Bạn cũng cần lưu ý rằng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng cần có các nội dung cơ bản sau đây:

  • Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;
  • Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  • Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
  • Nội dung khác có liên quan.

Vợ, chồng bạn có thể thỏa thuận để xác định tài sản theo một trong các nội dung sau:

  • Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;
  • Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;
  • Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
  • Hoặc thỏa thuận khác nhưng phải tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này còn phải phù hợp với các quy định liên quan về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu (Điều 30), giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31), …

Vì vậy, vợ chồng bạn có thể lập văn bản thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn và thỏa thuận này cần phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực. Nếu thỏa thuận này được lập không phù hợp với quy định pháp luật thì sẽ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

Related posts

Quyền nuôi con và quyền sở hữu ngôi nhà sẽ giải quyết thế nào khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Tư vấn về quyền nuôi con sau khi ly hôn

NP Tú Trinh

Làm thế nào để ly hôn đúng quy định của pháp luật ?

NP Tú Trinh

Chỉ ở nhà nội trợ thì có được giành quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Mẫu giấy chứng nhận nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.01.a)

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục ly hôn kèm theo đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

NP Tú Trinh

Mẫu giấy tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài (Mẫu TP/HNNg-2015-TK.GCLH)

NP Tú Trinh

Con trai sinh ngày 8/12/1996 có được đăng ký kết hôn không ?

NP Tú Trinh

Vấn đề chia tài sản khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More