Theo quy định của pháp luật hiện hành (khoản 1 Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000) thì trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình mà không xác định được, thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

—————————————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————-

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG

CỦA VỢ CHỒNG

 

            Tại Phòng Công chứng số …… thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:

 

Ông: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày ……………… tại ………………..

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày …………… tại …………………

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) 

 

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ……… ngày …………… do Uỷ ban nhân dân ……. cấp.

Ngày…………, chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng số…………. ngày……..do ……….. chứng nhận.

Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung  vợ chồng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN

 

Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng đối với tài sản: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

 

ĐIỀU 2

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 

Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng như: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả  đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về đăng ký quyền sở hữu tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của  vợ chồng.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

           

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

           

            Chuùng toâi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

5.      Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6.      Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

7.      Các cam đoan khác …

             

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

            1. Chuùng toâi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

            2. Hieäu löïc cuûa Vaên baûn thoûa thuaän khoâi phuïc cheá ñoä taøi saûn chung cuûa vôï choàng tính töø ngaøy……….. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, được ………….chứng nhận và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).

            3. Chuùng toâi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 

– Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;

– Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;

– Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;

– Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;

– Chuùng toâi đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khoâi phuïc cheá ñoä tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Coâng chöùng vieân;

–      Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

                         Người vợ                                                                Người chồng

        (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)                                 (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………)

            (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

            Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

 

Chứng nhận:

 

            – Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này này được lập giữa ông ………. và bà …………; Ông ………….. , bà………… đã tự nguyện thỏa thuận khôi phục cheá ñoä tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;

            – Tại thời điểm công chứng, ông ..….…, bà ………… đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            – Ông …….…, bà …… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 

– Ông ……………, bà ………………đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

– Ông …………………, bà …………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

– Ông ………………, bà ………………đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

– Ông ……….…, bà ……………đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

– Ông ……………, bà ……………đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

–      Ông ………………, bà ……………đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

–      Ông …………………, bà …………… đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

–  Ông ………………, bà ……………đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

 

–      Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung cuûa vôï choàng này đuợc lập thành ……. bản chính (mỗi bản chính gồm …….. tờ, …….trang), cấp cho:

+ …………………….. bản chính

            + ……………………bản chính   

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

            – Số công chứng …………. , quyển số ………TP/CC- ……….……..

 

                                                                                        Công chứng viên

                                                                             (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

—————————————————
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *