Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

Mẫu tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông/Bà ….. , địa chỉ tại …., xã/phường ….., huyện/huyện ……, tỉnh/thành phố ………, Chúng tôi bao gồm:

Ông / Bà………………………………………………………………………………………. ,  sinh năm: …………

CMND số:…………………………… , do Công an ……………………….. cấp ngày ……………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Ông / Bà………………………………………………………………………………………. ,  sinh năm: …………

CMND số:…………………………… , do Công an ……………………….. cấp ngày ……………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Ông / Bà………………………………………………………………………………………. ,  sinh năm: …………

CMND số:…………………………… , do Công an ……………………….. cấp ngày ……………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của Ông/Bà ……. cùng lập văn bản này để cử người quản lý di sản, cụ thể như sau:

I.         NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN VÀ DI SẢN:

1.        Người để lại di sản:

Ông/Bà                             : ……….. sinh năm ………

Nơi cư trú cuối cùng        : ……………………………

Chết ngày ….. theo Giấy chứng tử số …., quyển số …. đăng ký ngày …. tại UBND xã/phường ………………

2.        Di sản và nơi có di sản:

Di sản gồm có:

–       Thửa đất số: …………..;                         – Tờ bản đồ số: ……………..;

–       Địa chỉ: ………………………………………………………………..

–       Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: ………………………………………. mét vuông);

–       Hình thức sử dụng: riêng:………….. m2; chung: ……………. m2;

–       Mục đích sử dụng: ………………………………………………

–       Thời hạn sử dụng: ……………………………………………….

–       Nguồn gốc sử dụng: ………………………..

3.        Chúng tôi nhất trí thỏa thuận cử người có tên sau đây làm người quản lý các di sản nói trên:

Ông/Bà                 : ………….

Sinh năm              : ………….

CMND số            : . ………..

Thường trú tại      : ………….

II.      QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN:

1.        Quyền của người quản lý di sản:

(1)     Người quản lý di sản nêu trên có quyền sau đây:

a.         Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

b.        Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

c.         Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

(2)     Người quản lý di sản có trách nhiệm thông báo cho người đang chiếm hữu, sử dụng, tạm thời quản lý di sản biết họ các có quyền sau đây:

a.         Được tiếp tục sử dụng di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

b.        Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế;

c.         Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

(3)     Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

2.        Nghĩa vụ của người quản lý di sản:

(1)     Người quản lý di sản nêu trên có nghĩa vụ sau đây:

a.         Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b.        Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

c.         Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

d.        Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

e.         Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

(2)     Người quản lý di sản có trách nhiệm thông báo cho người đang chiếm hữu, sử dụng, tạm thời quản lý di sản thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a.         Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

b.        Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

c.         Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

d.        Giao lại di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

III.   CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Các bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

–        Những thông tin về nhân thân và về tài sản trong văn bản này là đúng sự thật;

–        Các bên đều là những người thừa kế hợp pháp. Ngoài những người nêu trên, không còn ai khác là người thừa kế theo pháp luật;

–        Việc cử người quản lý di sản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối ép buộc;

–        Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận trên;

IV.   ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

–        Các bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa pháp lý của việc thỏa thuận này;

–        Mọi sửa đổi bổ sung, hoặc hủy bỏ nội dung đã thỏa thuận phân chia di sản này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, được các bên ký tên và được công chứng;

–        Những người đồng thừa kế đã đọc lại văn bản thỏa thuận phân chia di sản, đã hiểu và đổng ý tất cả các điều khoản ghi trong văn bản thỏa thuận này và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

Chữ ký của các đồng thừa kế

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

…………………………………                   …………………………………

 

 

 

…………………………………                   …………………………………

 

 

 

Related posts

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận nuôi con

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng EPC

NP Tú Trinh

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Phiếu đăng ký nhận con nuôi

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More