Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn vợ muốn đơn phương ly hôn thì nộp đơn ở Tòa án nào ?

Thưa Luật sư cho hỏi muốn đơn phương ly hôn, hộ khẩu của chồng ở Thanh Hóa còn tôi ở Hải Dương, muốn đưa đơn kiện thì tôi gửi đến đâu ạ ?Tôi xin cảm ơn!

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n pháp lu?t hôn nhân công ty lu?t Nptlawyer.com ; 

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n g?i: 1900 6171 

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

B? lu?t t? t?ng dân s? nam 2004, s?a d?i nam 2011

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

Theo lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014 quy d?nh:

Ði?u 56. Ly hôn theo yêu c?u c?a m?t bên

1. Khi v? ho?c ch?ng yêu c?u ly hôn mà hòa gi?i t?i Tòa án không thành thì Tòa án gi?i quy?t cho ly hônn?u có can c? v? vi?c v?, ch?ng có hành vi b?o l?c gia dình ho?c vi ph?m nghiêm tr?ng quy?n, nghia v? c?av?, ch?ng làm cho hôn nhân lâm vào tình tr?ng tr?m tr?ng, d?i s?ng chung không th? kéo dài, m?c dích c?a hôn nhân không d?t du?c.

2. Trong tru?ng h?p v? ho?c ch?ng c?a ngu?i b? Tòa án tuyên b? m?t tích yêu c?u ly hôn thì Tòa án gi?i quy?t cho ly hôn.

3. Trong tru?ng h?p có yêu c?u ly hôn theo quy d?nh t?i kho?n 2 Ði?u 51 c?a Lu?t này thì Tòa án gi?i quy?t cho ly hôn n?u có can c? v? vi?c ch?ng, v? có hành vi b?o l?c gia dình làm ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n tính m?ng, s?c kh?e, tinh th?n c?a ngu?i kia.

– Th? t?c ly hôn don phuong nhu sau:

N?p h? so t?i TAND c?p huy?n noi ch?ng b?n cu trú và làm vi?c.

H? so xin ly hôn don phuong g?m có

– Ðon xin ly hôn don phuong (theo m?u c?a t?ng Tòa);

– Gi?y ch?ng nh?n dang ký k?t hôn (b?n chính);

– S? h? kh?u (b?n sao có ch?ng th?c)

– CMND/h? chi?u (b?n sao có ch?ng th?c);

– Gi?y khai sinh c?a con (b?n sao có ch?ng th?c – n?u có);

– Các tài li?u, ch?ng c? khác ch?ng minh tài s?n chung nhu: GCNQSDÐQSHNO (s? d?); dang ký xe; s? ti?t ki?m… (b?n sao);

Th?i h?n gi?i quy?t: 4 d?n 6 tháng

>> Trong tru?ng h?p này, th?m quy?n c?a Tòa án du?c xác d?nh theo kho?n 1 Ði?u 35 B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2004 s?a d?i b? sung 2011. C? th? Tòa án có th?m quy?n là Tòa án nhân dân c?p huy?n noi mà:

"a) Tòa án noi b? don cu trú, làm vi?c, n?u b? don là cá nhân ho?c noi b? don có tr? s?, n?u b? don là co quan, t? ch?c có th?m quy?n gi?i quy?t theo th? t?c so th?m nh?ng tranh ch?p v? dân s?, hôn nhân và gia dình, kinh doanh, thuong m?i, lao d?ng quy d?nh t?i các di?u 25, 27, 29 và 31 c?a B? lu?t này;

b) Các duong s? có quy?n t? th?a thu?n v?i nhau b?ng van b?n yêu c?u Tòa án noi cu trú, làm vi?c c?a nguyên don, n?u nguyên don là cá nhân ho?c noi có tr? s? c?a nguyên don, n?u nguyên don là co quan, t? ch?c gi?i quy?t nh?ng tranh ch?p v? dân s?, hôn nhân và gia dình, kinh doanh, thuong m?i, lao d?ng quy d?nh t?i các Ði?u 25,27,29, 31 c?a B? lu?t này;

c) Tòa án noi có b?t d?ng s?n có th?m quy?n gi?i quy?t nh?ng tranh ch?p v? b?t d?ng s?n".

Nhu v?y, Tòa án có th?m quy?n gi?i quy?t vi?c ly hôn c?a b?n là tòa án nhân dân c?p huy?n  ? Thanh hóa noi ch?ng b?n cu trú, làm vi?c.

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Ðon phuong ly hôn ?

Tu v?n don phuong ly hôn ?

V? dã ký don ly hôn nhung không ch?u ra tòa có ly hôn du?c hay không ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Tư vấn quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Ly hôn và thủ tục sang tên cửa hàng kinh doanh ?

NP Tú Trinh

Thuận tình ly hôn có phải trả sính lễ cưới hỏi?

NP Tú Trinh

Trong thời gian bao lâu thì vụ án ly hôn được giải quyết xong ?

NP Tú Trinh

Khi ly hôn đơn phương thì nộp ở tòa án nào ?

NP Tú Trinh

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

NP Tú Trinh

Ly hôn tài sản giải quyết như thế nào?

NP Tú Trinh

Nợ vay trong thời kỳ hôn nhân, ly hôn ai là người phải trả?

NP Tú Trinh

Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (Mẫu TP/CN-2011/CN.03)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More