Tư vấn Đất đai

Tư vấn về việc cấp sổ đỏ?

Xin chào Nptlawyer.com ;, cháu có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà cháu mua đất từ năm 1998 với diện tích là 375m2,và đã có dấu xác nhận của chính quyền địa phương rồi ạ .

Tới năm 2000 chính quyền địa phương có đi đo đạc đất để cấp sổ đỏ nhưng không gọi cho gia đình cháu để xác định các diện tích đất giáp danh.Vì vậy khi cấp sổ thì diện tích đất nhà cháu trên sổ đỏ là 358m2.Phần đất thiếu hụt còn lại là ngõ đi lại,nay nhà hàng xóm ngang nhiên xây lên lấn chiếm toàn bộ ngõ đi lại.Vậy luật sư cho cháu hỏi phần đất thiếu còn lại gia đình cháu có thể lấy được không ạ,và gia đình cháu có quyền yêu cầu gia đình hàng xóm rỡ bỏ bức tường nằm trên đất của gia đình cháu và cũng là ngõ đi không ạ!

Cháu mong luật sư tư vấn giúp cháu với ạ!

Cháu xin cảm ơn luật sư nhiều ạ !

Người gửi: Thân văn Đức

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Nptlawyer.com ;.

Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi:

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

-Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

– Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

2.Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về vấn đề phần đất thiếu còn lại gia đình cháu có thể lấy được không?

Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật đất đai năm 2013:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Như vậy diện tích trong sổ đỏ nhà đình bạn và diện tích đất khi nhà bạn mua bán năm 1998 có chênh lệch thì khi làm thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận đã cấp thì gia đình bạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp đổi theo số liệu đo đạc thực tế.

Trình tự thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp:

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT:

“ Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

2.2.Thứ hai về vấn đề gia đình có quyền yêu cầu gia đình hàng xóm rỡ bỏ bức tường nằm trên đất của gia đình cháu và cũng là ngõ đi không?

Căn cứ Điều 257 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Như vậy nếu việc gia đình hàng xóm ngoài lối đi này không còn lối đi khác thì gia đình bạn phải có nghĩa vụ để lối đi cho gia đình họ.Còn việc gia đình kia xây tường kia trên đất của bạn thì bạn có quyền yêu cầu hộ phá dỡ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

Related posts

Cấp sổ đỏ đất ở và đất sử dụng 50 năm ?

NP Tú Trinh

Có được thừa kế đất được miễn thu tiền thuê đất ?

NP Tú Trinh

Xử lý khi đất cấp sai đối tượng nhưng đã thế chấp tại ngân hàng ?

NP Tú Trinh

Có được đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất được UBND xã tạm giao không?

NP Tú Trinh

Thuê đất rồi chiếm luôn xử lý thế nào ?

NP Tú Trinh

Chứng cứ luật sư đưa ra thường bị tòa xem nhẹ, vì sao?

NP Tú Trinh

Tư vấn xử lý trường hợp mua phải đất đang tiến hành kê biên thi hành án ?

NP Tú Trinh

Quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh
Tư vấn Đất đai

Tư vấn về việc cấp sổ đỏ

Kính chào Diễn Đàn Luật;, cháu có một số vấn đề mong công ty giải đáp. Nhà cháu do bố cháu đứng tên, nhà là của chung bố mẹ cháu, nhà cháu đã sống ở đó từ năm 2001.

Vào khoảng tháng 7 năm 2013, nhà cháu làm mất sổ đỏ nhà đất, và chưa kịp làm lại thì mẹ cháu qua đời vào đầu năm 2014, không để lại di chúc, khi anh em cháu ra chính quyền đề nghị xin cấp lại sổ đỏ thì các anh chị ở đó nói phải có ông bà ngoại của cháu ra ký thì mới được, ông bà ngoại cháu cũng đã già (trên 80 tuổi) và ở xa, vậy có cách nào để gia đình cháu xin cấp lại sổ đỏ không ạ ? Và khi xin cấp lại thì cần có những người trong sổ hộ khẩu hay tất cả các con trong gia đình hay như thế nào ạ ? hiện tại chỉ có cháu và vợ chồng anh chị thứ tư và ba cháu là còn trong sổ hộ khẩu, thời gian để có lại sổ mới là bao lâu ạ ?
Người gửi: N.L

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:  

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Nội dung tư vấn:

Mặc dù quyền sử dụng đất đứng tên bố bạn nhưng do là tài sản chung thì khi mẹ bạn mất nếu mẹ bạn không để lại di chúc thì việc chia thừa kế sẽ được chia theo pháp luật theo hàng thừa kế theo điều 676 Bộ luật dân sự như sau:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Những người được thừa kế phần tài sản của mẹ bạn bao gồm bố bạn, anh em bạn và ông, bà ngoại bạn cho nên để làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tạm gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì những người được thừa kế phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức công chứng. Nếu ông bà ngoại bạn ở xa không thực hiện thủ tục này được thì bạn sẽ không thể xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được. Khi xin cấp lại thì do giấy chứng nhận quyền sử dụng đó là tài sản của những người được thừa kế cho nên những người đó có thể lựa chọn cùng đứng tên trên giấy chứng nhận hoặc tách sổ làm sổ riêng cho từng người. Nếu bạn muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, trong đó lại có tên những người khác không được thừa kế nhưng có tên trong sổ hộ khẩu thì bạn phải lập hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất… đối với những người đó và công chứng hợp đồng này, sau đó đăng ký biến động đất đai.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, cấp lại sổ đỏ:

Thủ tục khai nhận (chuyển nhượng) di sản thừa kế từ cha mẹ sang cho con?

Xin cấp lại sổ đỏ với lý do sổ đã mất?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật đất đai.

Related posts

Việc định giá đất của Nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc gì?

NP Tú Trinh

Văn bản hành chính của cơ quan hành chính Nhà Nước hết hiệu lực khi nào?

NP Tú Trinh

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

NP Tú Trinh

Giải quyết việc đất nông nghiệp do tranh chấp đã được cấp huyện thu hồi ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hợp đồng: Bức xúc sau phán quyết của hai cấp tòa

NP Tú Trinh

Các căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Có được sở hữu đất được giao từ năm 1987?

NP Tú Trinh

Tư vấn tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Thủ tục khởi kiện ra tòa án?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More