Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn ly hôn khi chồng đang ở nước ngoài như thế nào ?

Thưa luật sư. Tôi năm nay 35 tuổi, Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, đã mua nhà và có một con trai chung. Do cuộc sống gia đình không được hạnh phúc nên vợ chồng tôi quyết định chia tay. Nhưng hiện tại chồng tôi đang lao động tại hàn quốc, không có mặt tại Việt Nam để làm thủ tục được

Xin h?i: – Ch?ng tôi có th? d?ng ra vi?t don g?i v? và chúng tôi cùng ký vào don có du?c không ? – Th? t?c d? ti?n hành ly hôn g?m nh?ng gì ? – Tôi có nguy?n v?ng du?c nuôi con thì ph?i làm sao ?

Tôi xin c?m on !

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

B? lu?t t? t?ng dân s? nam 2004, s?a d?i nam 2011

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

 

Theo nhu b?n trình bày, hai v? ch?ng b?n cùng mu?n ly hôn, b?n có th? làm don thu?n tình ly hôn. V?i h? so nhu sau:

+ Ðon xin ly hôn 

+ B?n sao Gi?y CMND (H? chi?u); H? kh?u (có Sao y b?n chính, c?a nguyên don và b? don).

+ B?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn (n?u có), trong tru?ng h?p m?t b?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn thì n?p b?n sao có xác nh?n sao y b?n chính c?a co quan Nhà nu?c có th?m quy?n, nhung ph?i trình bày rõ trong don.

+  B?n sao gi?y khai sinh con (n?u có con).

+   B?n sao ch?ng t?, tài li?u v? quy?n s? h?u tài s?n (n?u có tranh ch?p tài s?n).

Sau khi chu?n b? xong h? so, b?n s? ph?i xác d?nh th?m quy?n gi?i quy?t c?a Tòa án:

Theo quy d?nh t?i các di?u 27, 34, và Ði?u 35 B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2011  s?a d?i b? sung m?t s? di?u B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2004, th?m quy?n gi?i quy?t v? án ly hôn trong tru?ng h?p m?t bên duong s? dang ? nu?c ngoài và m?t bên ? Vi?t Nam thu?c th?m quy?n c?a tòa án nhân dân c?p t?nh noi b? don cu trú. Do dó, d? có th? ly hôn, b?n ph?i n?p h? so ly hôn cùng tài li?u kèm theo d?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi ch?ng b?n cu trú ? Vi?t Nam. Ngoài ra, do hai b?n thu?n tình ly hôn thì có th? t? th?a thu?n b?ng van b?n l?a ch?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi m?t trong hai dang cu trú d? gi?i quy?t. Tru?ng h?p ch?ng b?n không th? v? nu?c d? tham gia xét x? thì ph?i có don yêu c?u xét x? v?ng m?t.

 

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Th? t?c ly hôn khi ch?ng dang ? nu?c ngoài nhu th? nào ?

Th? t?c ly hôn khi hai v? ch?ng dang di làm vi?c ? nu?c ngoài ?

Ly hôn ? nu?c ngoài khi không có gi?y dang ký k?t hôn ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Con trai sinh ngày 8/12/1996 có được đăng ký kết hôn không ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi chồng giữ giấy tờ tùy thân và chưa nhập khẩu vào gia đình chồng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn vợ chồng không cùng nơi cư trú nộp đơn ly hôn ở đâu ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Thủ tục giải quyết đơn xin ly hôn ?

NP Tú Trinh

Công dân Việt Nam làm thủ tục ly hôn với người nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài?

NP Tú Trinh

Tư vấn xác định cha mẹ cho con ?

NP Tú Trinh

Có được giải quyết ly hôn khi chưa sửa tên con trong hộ khẩu theo giấy khai sinh mới ?

NP Tú Trinh

Ly hôn chia tài sản thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More