Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn ly hôn khi chồng đang ở nước ngoài như thế nào ?

Thưa luật sư. Tôi năm nay 35 tuổi, Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, đã mua nhà và có một con trai chung. Do cuộc sống gia đình không được hạnh phúc nên vợ chồng tôi quyết định chia tay. Nhưng hiện tại chồng tôi đang lao động tại hàn quốc, không có mặt tại Việt Nam để làm thủ tục được

Xin h?i: – Ch?ng tôi có th? d?ng ra vi?t don g?i v? và chúng tôi cùng ký vào don có du?c không ? – Th? t?c d? ti?n hành ly hôn g?m nh?ng gì ? – Tôi có nguy?n v?ng du?c nuôi con thì ph?i làm sao ?

Tôi xin c?m on !

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

B? lu?t t? t?ng dân s? nam 2004, s?a d?i nam 2011

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

 

Theo nhu b?n trình bày, hai v? ch?ng b?n cùng mu?n ly hôn, b?n có th? làm don thu?n tình ly hôn. V?i h? so nhu sau:

+ Ðon xin ly hôn 

+ B?n sao Gi?y CMND (H? chi?u); H? kh?u (có Sao y b?n chính, c?a nguyên don và b? don).

+ B?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn (n?u có), trong tru?ng h?p m?t b?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn thì n?p b?n sao có xác nh?n sao y b?n chính c?a co quan Nhà nu?c có th?m quy?n, nhung ph?i trình bày rõ trong don.

+  B?n sao gi?y khai sinh con (n?u có con).

+   B?n sao ch?ng t?, tài li?u v? quy?n s? h?u tài s?n (n?u có tranh ch?p tài s?n).

Sau khi chu?n b? xong h? so, b?n s? ph?i xác d?nh th?m quy?n gi?i quy?t c?a Tòa án:

Theo quy d?nh t?i các di?u 27, 34, và Ði?u 35 B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2011  s?a d?i b? sung m?t s? di?u B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2004, th?m quy?n gi?i quy?t v? án ly hôn trong tru?ng h?p m?t bên duong s? dang ? nu?c ngoài và m?t bên ? Vi?t Nam thu?c th?m quy?n c?a tòa án nhân dân c?p t?nh noi b? don cu trú. Do dó, d? có th? ly hôn, b?n ph?i n?p h? so ly hôn cùng tài li?u kèm theo d?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi ch?ng b?n cu trú ? Vi?t Nam. Ngoài ra, do hai b?n thu?n tình ly hôn thì có th? t? th?a thu?n b?ng van b?n l?a ch?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi m?t trong hai dang cu trú d? gi?i quy?t. Tru?ng h?p ch?ng b?n không th? v? nu?c d? tham gia xét x? thì ph?i có don yêu c?u xét x? v?ng m?t.

 

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Th? t?c ly hôn khi ch?ng dang ? nu?c ngoài nhu th? nào ?

Th? t?c ly hôn khi hai v? ch?ng dang di làm vi?c ? nu?c ngoài ?

Ly hôn ? nu?c ngoài khi không có gi?y dang ký k?t hôn ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Xin ly hôn đơn phương khi đã ly thân được ba năm ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc xác định phạm vi ba đời để kết hôn ?

NP Tú Trinh

Thủ tục và thời gian thực hiện đơn phương ly hôn ?

NP Tú Trinh

Ghi vào sổ hộ tịch cho con đã ĐK khai sinh tại nước ngoài?

NP Tú Trinh

Kết hôn chỉ có xác nhận kết hôn với người nước ngoài thì có phải ly hôn hay không ?

NP Tú Trinh

Ly hôn đơn phương khi vợ bỏ đi hai tháng ?

NP Tú Trinh

Không đăng ký kết hôn có làm được giấy khai sinh cho con?

NP Tú Trinh

Tôi không có chồng nhưng vẫn muốn có con như vậy có phạm pháp không?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn đơn phương ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More