Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn ly hôn khi chồng đang ở nước ngoài như thế nào ?

Thưa luật sư. Tôi năm nay 35 tuổi, Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, đã mua nhà và có một con trai chung. Do cuộc sống gia đình không được hạnh phúc nên vợ chồng tôi quyết định chia tay. Nhưng hiện tại chồng tôi đang lao động tại hàn quốc, không có mặt tại Việt Nam để làm thủ tục được

Xin h?i: – Ch?ng tôi có th? d?ng ra vi?t don g?i v? và chúng tôi cùng ký vào don có du?c không ? – Th? t?c d? ti?n hành ly hôn g?m nh?ng gì ? – Tôi có nguy?n v?ng du?c nuôi con thì ph?i làm sao ?

Tôi xin c?m on !

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

B? lu?t t? t?ng dân s? nam 2004, s?a d?i nam 2011

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

 

Theo nhu b?n trình bày, hai v? ch?ng b?n cùng mu?n ly hôn, b?n có th? làm don thu?n tình ly hôn. V?i h? so nhu sau:

+ Ðon xin ly hôn 

+ B?n sao Gi?y CMND (H? chi?u); H? kh?u (có Sao y b?n chính, c?a nguyên don và b? don).

+ B?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn (n?u có), trong tru?ng h?p m?t b?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t hôn thì n?p b?n sao có xác nh?n sao y b?n chính c?a co quan Nhà nu?c có th?m quy?n, nhung ph?i trình bày rõ trong don.

+  B?n sao gi?y khai sinh con (n?u có con).

+   B?n sao ch?ng t?, tài li?u v? quy?n s? h?u tài s?n (n?u có tranh ch?p tài s?n).

Sau khi chu?n b? xong h? so, b?n s? ph?i xác d?nh th?m quy?n gi?i quy?t c?a Tòa án:

Theo quy d?nh t?i các di?u 27, 34, và Ði?u 35 B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2011  s?a d?i b? sung m?t s? di?u B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2004, th?m quy?n gi?i quy?t v? án ly hôn trong tru?ng h?p m?t bên duong s? dang ? nu?c ngoài và m?t bên ? Vi?t Nam thu?c th?m quy?n c?a tòa án nhân dân c?p t?nh noi b? don cu trú. Do dó, d? có th? ly hôn, b?n ph?i n?p h? so ly hôn cùng tài li?u kèm theo d?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi ch?ng b?n cu trú ? Vi?t Nam. Ngoài ra, do hai b?n thu?n tình ly hôn thì có th? t? th?a thu?n b?ng van b?n l?a ch?n Tòa án Nhân dân c?p t?nh noi m?t trong hai dang cu trú d? gi?i quy?t. Tru?ng h?p ch?ng b?n không th? v? nu?c d? tham gia xét x? thì ph?i có don yêu c?u xét x? v?ng m?t.

 

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Th? t?c ly hôn khi ch?ng dang ? nu?c ngoài nhu th? nào ?

Th? t?c ly hôn khi hai v? ch?ng dang di làm vi?c ? nu?c ngoài ?

Ly hôn ? nu?c ngoài khi không có gi?y dang ký k?t hôn ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Tư vấn về hạn chế quyền cha mẹ đối với con ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

NP Tú Trinh

Vợ chồng có được thỏa thuận phân chia tài sản trước khi kết hôn không?

NP Tú Trinh

Xác định người đại diện hợp pháp của người bị hại đã chết trong các vụ án hình sự

NP Tú Trinh

Thời gian chuẩn bị giải quyết ly hôn được gia hạn ?

NP Tú Trinh

Một chồng ba vợ và vấn đề chia tài sản ?

NP Tú Trinh

Có đổi họ của con theo họ của bố dượng được không ?

NP Tú Trinh

Phân chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

NP Tú Trinh

Mẫu Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More