Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn khi ly hôn người vợ có được quyền nuôi hai con không ?

Thưa luật sư: Tôi là giáo viên mầm non lương 5 triệu 2 và chồng tôi làm nhân viên đường sắt lương 4 triệu. Tôi kết hôn được 10 năm và có hai cháu. Cháu lớn 9 tuổi cháu bé gần 4 tuổi. Gần đây cuộc sống vợ chồng có nhiều trục trặc tôi muốn ly hôn. Vậy xin hỏi văn phòng luật sư sau khi ly hôn tôi có được quyền nuôi cả 2 cháu không ạ ?. Tôi xin cảm ơn !

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

– Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

Ði?u 81. Vi?c trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, cha m? v?n có quy?n, nghia v? trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con chua thành niên, con dã thành niên m?t nang l?c hành vi dân s? ho?c không có kh? nang lao d?ng và không có tài s?n d? t? nuôi mình theo quy d?nh c?a Lu?t này, B? lu?t dân s? và các lu?t khác có liên quan.
2. V?, ch?ng th?a thu?n v? ngu?i tr?c ti?p nuôi con, nghia v?, quy?n c?a m?i bên sau khi ly hôn d?i v?i con; tru?ng h?p không th?a thu?n du?c thì Tòa án quy?t d?nh giao con cho m?t bên tr?c ti?p nuôi can c? vào quy?n l?i v? m?i m?t c?a con; n?u con t? d? 07 tu?i tr? lên thì ph?i xem xét nguy?n v?ng c?a con.
3. Con du?i 36 tháng tu?i du?c giao cho m? tr?c ti?p nuôi, tr? tru?ng h?p ngu?i m? không d? di?u ki?n d? tr?c ti?p trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con ho?c cha m? có th?a thu?n khác phù h?p v?i l?i ích c?a con.

>> Nhu v?y, b?n có th? th?a thu?n v?i ch?ng v? vi?c b?n tr?c ti?p nuôi 2 con và quy?n, nghia v? c?a 2 ngu?i. N?u không th?a thu?n du?c thì Tòa can c? vào quy?n l?i m?i m?t c?a con d? giao con cho m?t bên tr?c ti?p nuôi. Hai bé nhà b?n d?u trên 36 tháng tu?i, d?i v?i cháu l?n 9 tu?i thì tòa s? h?i ki?n c?a cháu xem cháu mu?n ? cùng ai, còn d?i v?i cháu bé thì tòa s? xem xét ý ki?n c?a bé mu?n s?ng v?i ai và dua ra quy?t d?nh d?a trên di?u ki?n th?c t? c?a v? ch?ng b?n (ch? ?, tình hình tài chính, công vi?c, d?o d?c, l?i s?ng…).

N?u b?n ch?ng minh du?c b?n có d?y d? di?u ki?n d? d?m b?o s? phát tri?n t?t nh?t cho các con; trong khi ch?ng b?n không dáp ?ng du?c nh?ng yêu c?u này thì b?n có th? yêu c?u tòa án quy?t d?nh cho b?n du?c nuôi c? hai con.

Tham kh?o bài vi?t liên quan

Giành quy?n nuôi c? 3 d?a con sau khi ly hôn ?

Ch?ng làm xa nhà khi ly hôn v? có th? nuôi c? hai con không ?

Ðang làm vi?c ? b?nh viên có du?c nuôi c? 2 con không ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: [email protected] d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

NP Tú Trinh

Tư vấn về ly thân và bạo hành gia đình ?

NP Tú Trinh

Tư vấn ly hôn vắng mặt và trợ cấp nuôi con ?

NP Tú Trinh

Ly hôn có được phân chia tài sản bố mẹ chồng đã cho ?

NP Tú Trinh

Ly hôn và quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Làm thủ tục nhận con sau khi đã ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc phân chia tài sản khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi đang ở nước ngoài ?

NP Tú Trinh

Ly hôn không có tài sản và quyền được nuôi con ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More