Tư vấn Đất đai

Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong (GCNQSDĐ) ?

Xin chào luật sư, Tôi có câu hỏi như sau mong Luật Sư tư vấn: Bác tôi tên Nguyễn Mộng Ái nhưng trên giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Thị Ái, chưa kịp sửa lại thì bác tôi mất 2003, tài sản là 2 căn nhà liền kề tổng diện tích 240m2 không để lại di chúc. Bác không có chồng con, ông bà nội tôi cũng đã mất.

Bác có 3 ngu?i anh em là b? tôi (b? tôi m?t cách dây 6 tháng) và 2 em gái có gia dình dang sinh s?ng nu?c ngoài. Gia dình tôi dã s?ng và dang ký t?m trú KT3 t?i hai can nhà dó và t? lúc bác tôi m?t b? m? tôi v?n dóng ti?n thúê d?t và ti?n di?n nu?c du?i tên bác tôi. V?y cho tôi h?i mu?n thay d?i tên cho m? tôi trong gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t có du?c không?  R?t mong câu tr? l?i c?a lu?t su. Tôi xin chân thành c?m on

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n pháp lu?t d?t dai c?a công ty Lu?t Nptlawyer.com ;!

Lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n:

Tr? l?i:

 

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

– B? lu?t dân s? nam 1995

– Lu?t Ð?t dai 2013 ;

– Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP  quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a lu?t d?t dai;

– Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT  quy d?nh v? h? so d?a chính;

2. N?i dung tu v?n:

Th? nh?t, m? c?a b?n có du?c quy?n d?ng tên hay không ?

Theo nhu thông tin b?n cung c?p thì bác b?n m?t không d? l?i di chúc vì th? hai can nhà dó s? du?c chia theo pháp lu?t. C? th? nhu sau:

Theo Ði?u 679 B? lu?t dân s? nam 1995

"Ði?u 679. Ngu?i th?a k? theo pháp lu?t

1- Nh?ng ngu?i th?a k? theo pháp lu?t du?c quy d?nh theo th? t? sau dây:

a) Hàng th?a k? th? nh?t g?m: v?, ch?ng, cha d?, m? d?, cha nuôi, m? nuôi, con d?, con nuôi c?a ngu?i ch?t;

b) Hàng th?a k? th? hai g?m: ông n?i, bà n?i, ông ngo?i, bà ngo?i, anh ru?t, ch? ru?t, em ru?t c?a ngu?i ch?t;

c) Hàng th?a k? th? ba g?m: c? n?i, c? ngo?i c?a ngu?i ch?t; bác ru?t, chú ru?t, c?u ru?t, cô ru?t, dì ru?t c?a ngu?i ch?t; cháu ru?t c?a ngu?i ch?t mà ngu?i ch?t là bác ru?t, chú ru?t, c?u ru?t, cô ru?t, dì ru?t.

2- Nh?ng ngu?i th?a k? cùng hàng du?c hu?ng ph?n di s?n b?ng nhau.

3- Nh?ng ngu?i ? hàng th?a k? sau ch? du?c hu?ng th?a k?, n?u không còn ai ? hàng th?a k? tru?c do dã ch?t, không có quy?n hu?ng di s?n, b? tru?t quy?n hu?ng th?a k? ho?c t? ch?i nh?n di s?n.

Nhu v?y, hàng th?a k? d?u tiên c?a bác là ông bà n?i dã m?t nên hàng th?a k? th? hai là b? b?n và hai cô c?a b?n s? du?c hu?ng ph?n di s?n này. Và m?i ngu?i du?c hu?ng ph?n di s?n b?ng nhau

N?u b? b?n th?a thu?n du?c v?i hai cô c?a b?n r?ng hai can nhà này du?c chia cho riêng mình b? b?n thì b? b?n s? hoàn toàn có toàn quy?n d?i v?i hai can nhà. 

Khi b? b?n m?t, n?u b? b?n không d? l?i di chúc thì di s?n mà b? b?n du?c hu?ng s? du?c chia theo pháp lu?t và ngu?i du?c hu?ng là m? b?n và b?n

( thu?c hàng th?a k? th? nh?t). N?u b?n và m? b?n có th?a thu?n r?ng ngu?i d?ng tên trong gi?y t? hai can nhà này là m? c?a b?n thì m? b?n s? du?c d?ng tên

Th? hai, th? t?c d?ng tên

Tru?c tiên, b?n và m? b?n ph?i th?c hi?n th? t?c d? th?a k? h?p pháp quy?n s? d?ng d?t

Theo quy d?nh trong Ngh? d?nh 43/2014/NÐ-CP hu?ng d?n thi hành Lu?t Ð?t dai

1. Trình t? th?c hi?n:

+ Ngu?i nh?n th?a k? quy?n s? d?ng d?t n?p h? so t?i Van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t thu?c Phòng Tài nguyên và Môi tru?ng ho?c ?y ban nhân dân xã, th? tr?n d?i v?i h? gia dình, cá nhân s? d?ng d?t t?i xã, th? tr?n (tru?ng h?p n?p h? so t?i xã th? tr?n thì trong vòng ba (03) ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, ?y ban nhân dân xã, th? tr?n có trách nhi?m chuy?n h? so cho Van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t thu?c phòng Tài nguyên và Môi tru?ng).

+ Van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t th?m tra h? so, làm trích sao h? so d?a chính; g?i s? li?u d?a chính cho co quan thu? d? xác d?nh nghia v? tài chính (n?u có); ch?nh lý gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t dã c?p ho?c th?c hi?n th? t?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t d?i v?i tru?ng h?p ph?i c?p m?i gi?y ch?ng nh?n; Van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t thông báo cho bên nh?n th?a k? quy?n s? d?ng d?t th?c hi?n nghia v? tài chính theo quy d?nh c?a pháp lu?t;

+ Sau khi bên nh?n th?a k? quy?n s? d?ng d?t th?c hi?n xong nghia v? tài chính, Van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t ho?c ?y ban nhân dân xã, th? tr?n d?i v?i h? gia dình, cá nhân s? d?ng d?t t?i xã, th? tr?n có d?t có trách nhi?m trao gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.
2. Thành ph?n, s? lu?ng h? so:

Thành ph?n h? so, bao g?m:

+ Di chúc; biên b?n phân chia th?a k?; b?n án, quy?t d?nh gi?i quy?t tranh ch?p v? th?a k? quy?n s? d?ng d?t c?a Toà án nhân dân dã có hi?u l?c pháp lu?t;

+ Ðon d? ngh? c?a ngu?i nh?n th?a k? d?i v?i tru?ng h?p ngu?i nh?n th?a k? là ngu?i duy nh?t.

+ Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t ho?c m?t trong các lo?i gi?y t? v? quy?n s? d?ng d?t (n?u có) bao g?m:

a) Nh?ng gi?y t? v? quy?n du?c s? d?ng d?t dai tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993 do co quan có th?m quy?n c?p trong quá trình th?c hi?n chính sách d?t dai c?a Nhà nu?c Vi?t Nam dân ch? c?ng hoà, Chính ph? Cách m?ng lâm th?i C?ng hoà mi?n Nam Vi?t Nam và Nhà nu?c C?ng hoà xã h?i ch? nghia Vi?t Nam;

b) Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t t?m th?i du?c co quan nhà nu?c có th?m quy?n c?p ho?c có tên trong s? dang ký ru?ng d?t, s? d?a chính;

c) Gi?y t? h?p pháp v? th?a k?, t?ng cho quy?n s? d?ng d?t ho?c tài s?n g?n li?n v?i d?t; gi?y t? giao nhà tình nghia g?n li?n v?i d?t;

d) Gi?y t? chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t, mua bán nhà ? g?n li?n v?i d?t ? tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993, nay du?c U? ban nhân dân xã, phu?ng, th? tr?n xác nh?n là dã s? d?ng tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993;

d) Gi?y t? v? thanh lý, hoá giá nhà ? g?n li?n v?i d?t ? theo quy d?nh c?a pháp lu?t;

e) Gi?y t? do co quan có th?m quy?n thu?c ch? d? cu c?p cho ngu?i s? d?ng d?t.

f) H? gia dình, cá nhân dang s? d?ng d?t có m?t trong các lo?i gi?y t? nêu trên (t? kho?n a d?n kho?n e) mà trên gi?y t? dó ghi tên ngu?i khác, kèm theo gi?y t? v? vi?c chuy?n quy?n s? d?ng d?t có ch? ký c?a các bên có liên quan, nhung d?n tru?c ngày 01 tháng 7 nam 2004 chua th?c hi?n th? t?c chuy?n quy?n s? d?ng d?t theo quy d?nh c?a pháp lu?t, nay du?c U? ban nhân dân xã, phu?ng, th? tr?n xác nh?n là d?t không có tranh ch?p.

g) H? gia dình, cá nhân du?c s? d?ng d?t theo b?n án ho?c quy?t d?nh c?a Toà án nhân dân, quy?t d?nh thi hành án c?a co quan thi hành án, quy?t d?nh gi?i quy?t tranh ch?p d?t dai c?a co quan nhà nu?c có th?m quy?n dã du?c thi hành.

S? lu?ng h? so: 01 (b?)

– Th?i h?n gi?i quy?t: Không quá mu?i (10) ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l? cho t?i ngày ngu?i s? d?ng d?t nh?n du?c gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t ( di?u 61 Ngh? d?nh này)

Sau khi dã hoàn t?t th? t?c này, khi dã du?c c?p gi?y t? v? th?a k? nhà d?t thì m? c?a b?n ra co quan d?a chính xã d? du?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t mang tên mình theo dúng trình t? t?i Ði?u 79 Ngh? d?nh này

"1. Ngu?i s? d?ng d?t n?p 01 b? h? so th?c hi?n quy?n c?a ngu?i s? d?ng d?t, ch? s? h?u tài s?n g?n li?n v?i d?t.

Tru?ng h?p th?c hi?n quy?n c?a ngu?i s? d?ng d?t d?i v?i m?t ph?n th?a d?t thì ngu?i s? d?ng d?t d? ngh? Van phòng dang ký d?t dai th?c hi?n do d?c tách th?a d?i v?i ph?n di?n tích c?n th?c hi?n quy?n c?a ngu?i s? d?ng d?t tru?c khi n?p h? so th?c hi?n quy?n c?a ngu?i s? d?ng d?t.

2. Van phòng dang ký d?t dai có trách nhi?m ki?m tra h? so, n?u d? di?u ki?n th?c hi?n các quy?n theo quy d?nh thì th?c hi?n các công vi?c sau dây:

a) G?i thông tin d?a chính d?n co quan thu? d? xác d?nh và thông báo thu nghia v? tài chính d?i v?i tru?ng h?p ph?i th?c hi?n nghia v? tài chính theo quy d?nh;

b) Xác nh?n n?i dung bi?n d?ng vào Gi?y ch?ng nh?n dã c?p theo quy d?nh c?a B? Tài nguyên và Môi tru?ng.

Tru?ng h?p ph?i c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t thì l?p h? so trình co quan có th?m quy?n c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t cho ngu?i s? d?ng d?t;

c) Ch?nh lý, c?p nh?t bi?n d?ng vào h? so d?a chính, co s? d? li?u d?t dai; trao Gi?y ch?ng nh?n cho ngu?i s? d?ng d?t ho?c g?i ?y ban nhân dân c?p xã d? trao d?i v?i tru?ng h?p n?p h? so t?i c?p xã…"

Can c? Ði?u 70 Lu?t d?t dai 2013; Ði?u 8 Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT quy d?nh v? h? so d?a chính. B?n c?n ph?i chu?n b?:

– M?t b? h? so bao g?m:

+ Ðon dang ký, c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t (M?u s? 04/ÐK).

+ M?t trong các lo?i gi?y t? quy d?nh t?i Ði?u 100 c?a Lu?t Ð?t dai và Ði?u 18 c?a Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t Ð?t dai d?i v?i tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? d?ng d?t.

+ M?t trong các gi?y t? quy d?nh t?i các Ði?u 31, 32, 33 và 34 c?a Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t m?t s? di?u Lu?t Ð?t dai (d?i v?i tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? h?u tài s?n g?n li?n v?i d?t).

Tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? h?u nhà ? ho?c công trình xây d?ng thì ph?i có so d? nhà ?, công trình xây d?ng (tr? tru?ng h?p trong gi?y t? v? quy?n s? h?u nhà ?, công trình xây d?ng dã có so d? phù h?p v?i hi?n tr?ng nhà ?, công trình dã xây d?ng).

+ Ch?ng t? th?c hi?n nghia v? tài chính; gi?y t? liên quan d?n vi?c mi?n, gi?m nghia v? tài chính v? d?t dai, tài s?n g?n li?n v?i d?t (n?u có).

+ Tru?ng h?p có dang ký quy?n s? d?ng h?n ch? d?i v?i th?a d?t li?n k? ph?i có h?p d?ng ho?c van b?n th?a thu?n ho?c quy?t d?nh c?a Tòa án nhân dân v? vi?c xác l?p quy?n s? d?ng h?n ch? th?a d?t li?n k?, kèm theo so d? th? hi?n v? trí, kích thu?c ph?n di?n tích th?a d?t mà ngu?i s? d?ng th?a d?t li?n k? du?c quy?n s? d?ng h?n ch?.

+ T? khai l? phí tru?c b? (M?u s? 01/LPTB).

+ T? khai ti?n s? d?ng d?t (M?u s? 01/TSDÐ).

Kèm v?i dó là gi?y t? v? th?a k? nhà d?t; t?ng, cho nhà d?t du?c ?y ban nhân dân xã, phu?ng, th? tr?n xác nh?n và d?t dó không có tranh ch?p;

–  S? lu?ng h? so: 01 b?

–  Th?i gian th?c hi?nKhông quá 30 (ba muoi) ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, không k? th?i gian th?c hi?n nghia v? tài chính và th?i gian niêm y?t công khai c?a UBND c?p xã (15 ngày).

– Co quan ti?p nh?n h? so: Phòng Tài nguyên và môi tru?ng c?a UBND c?p huy?n.

– Phí, l? phí:

+ Tru?ng h?p ch? có quy?n s? d?ng d?t: 25.000d?ng/gi?y.

+ Tru?ng h?p có tài s?n g?n li?n v?i d?t: 100.000d?ng/gi?y.

– Luu ý:

+ Ð?i v?i don dang ký, c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t (M?u s? 04/ÐK) du?c ban hành kèm theo t?i Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 c?a B? Tài nguyên và Môi tru?ng.

+ Ð?i v?i t? khai l? phí tru?c b? (M?u s? 01/LPTB); T? khai ti?n s? d?ng d?t (M?u s? 01/TSDР) du?c ban hành kèm theo t?i Thông tu s? 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 c?a B? Tài chính.

Theo dó, b?n có th? tham kh?o 2 thông tu trên d? có du?c m?u don theo dúng quy d?nh c?a pháp lu?t.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c bác vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? PH?N TU V?N PHÁP LU?T Ð?T ÐAI.

Related posts

Thời hạn và hạn điền – Những thúc giục từ thực tế

NP Tú Trinh

Hướng dẫn việc người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam ?

NP Tú Trinh

Giải quyết vi phạm hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng ?

NP Tú Trinh

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao vườn?

NP Tú Trinh

Nhờ luật sư tư vấn về kinh phí bảo trì 2% căn hộ chung cư ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xin cấp phép xây dựng trên đất thổ cư ?

NP Tú Trinh

Đất đang bị kiện để đấu giá có được cấp giấy chứng nhận không?

NP Tú Trinh

Làm sổ đỏ đối với phần đất còn lại ?

NP Tú Trinh

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương: Kiến nghị từ thực tiễn một quận

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More