Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Thủ tục ly hôn khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc ?

Kính gửi Luật sư, Tôi muốn VP Luật sư tư cho tôi trường hợp li hôn đơn phương như sau: Cuộc sống gia đình tôi không yên ấm, khúc mắc vợ chồng nhiều, tôi trước có ngoại tình và cô ấy phát hiện, sau đó tôi đã từ bỏ, không tiếp tục quan hệ bên ngoài đó nữa. Từ đó, khúc mắc các nhiều, vợ tôi nói "nếu có quan hệ bên ngoài trừ khi cô ấy li hôn", hiện tại tôi phát hiện và có chứng cớ cô ta ngoại tình, và mong muốn có con với người tình cô ta (chúng tôi chưa có con).

Tôi mu?n li hôn thu?n tình, nhung cô ta không nghe, nên tôi mu?n li hôn don phuong. Chúng tôi có m? công ty, công ty này anh r? tôi d?ng tên h?, t?t c? m?i th? t?c, h?p d?ng, ký gi?y t? cô ta d?u t? làm, hi?n nay cô ta l?y công ty và th? t?c thu? d? de d?a anh ch? tôi. Li?u chúng tôi có th? ki?n cô ta t?i l?m d?ng tín nhi?m chi?m do?t tài s?n hay không? vì cô ta gi? con d?u, h?c ch? ký giám d?c, th?c hi?n thanh toán chuy?n ti?n, không ai làm ngoài cô ta. Mong VP Lu?t su cho tôi nghe ý ki?n, phuong pháp, th? t?c pháp lý d? gi?i quy?t chuy?n li hôn. Ð?a di?m sinh s?ng: Qu?n thanh xuân, hà n?i. Ð?ng th?i n?u ?y thác cho bên van phòng giúp tôi v? này thì don giá tr?n gói là bao nhiêu? Tôi s? d? l?i t?t c? tài s?n và không chia b?t c? ph?n tài s?n nào v?i cô ta. Nhung t?t c? các vu?ng m?c pháp lý khác ph?i gi?i quy?t xong tru?c li hôn.

Tôi xin cám on!

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c Tu v?n lu?t hôn nhân c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;.

Lu?t su tu v?n hôn nhân g?i:  

Tr? l?i:

B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

 

Co s? pháp lý:

B? lu?t hình s? nam 1999  s?a d?i b? sung 2009 

 Ngh? quy?t s? 02/2000/NQ-HÐTP

N?i dung tu v?n:

1, Ly hôn don phuong:

Ði?u 56 Lu?t Hôn nhân và gia dình nam 2014  quy d?nh v? ly hôn theo yêu c?u c?a m?t bên nhu sau:

"Khi v? ho?c ch?ng yêu c?u ly hôn mà hòa gi?i t?i Tòa án không thành thì Tòa án gi?i quy?t cho ly hôn n?u có can c? v? vi?c v?, ch?ng có hành vi b?o l?c gia dình ho?c vi ph?m nghiêm tr?ng quy?n, nghia v? c?a v?, ch?ng làm cho hôn nhân lâm vào tình tr?ng tr?m tr?ng, d?i s?ng chung không th? kéo dài, m?c dích c?a hôn nhân không d?t du?c".

Theo quy d?nh này, pháp lu?t cho phép v? ho?c ch?ng don phuong ly hôn. Tuy nhiên, n?u nhu thu?n tình ly hôn thì Tòa án xem xét s? thu?n tình, t? nguy?n c?a các bên, còn don phuong ly hôn thì Tòa án l?i xem xét ch? y?u can c? mà bên don phuong ly hôn dua ra. Ði?u lu?t quy d?nh r?ng: "hôn nhân lâm vào tình tr?ng tr?m tr?ng, d?i s?ng chung không th? kéo dài, m?c dích hôn nhân không d?t du?c".

Gi?i thích cho can c? này, Ngh? quy?t s? 02/2000/NQ-HÐTP  c?a H?i d?ng th?m phán Tòa án nhân dân t?i cao Hu?ng d?n áp d?ng quy d?nh c?a Lu?t HN&GÐ 2000 quy d?nh nhu sau: 

"a.1. Ðu?c coi là tình tr?ng c?a v? ch?ng tr?m tr?ng khi:

– V?, ch?ng không thuong yêu, quý tr?ng, cham sóc, giúp d? nhau nhu ngu?i nào ch? bi?t b?n ph?n ngu?i dó, b? m?c ngu?i v? ho?c ngu?i ch?ng mu?n s?ng ra sao thì s?ng, dã du?c bà con thân thích c?a h? ho?c co quan, t? ch?c, nh?c nh?, hoà gi?i nhi?u l?n.

– V? ho?c ch?ng luôn có hành vi ngu?c dãi, hành h? nhau, nhu thu?ng xuyên dánh d?p, ho?c có hành vi khác xúc ph?m d?n danh d?, nhân ph?m và uy tín c?a nhau, dã du?c bà con thân thích c?a h? ho?c co quan, t? ch?c, doàn th? nh?c nh?, hoà gi?i nhi?u l?n.

– V? ch?ng không chung thu? v?i nhau nhu có quan h? ngo?i tình, dã du?c ngu?i v? ho?c ngu?i ch?ng ho?c bà con thân thích c?a h? ho?c co quan, t? ch?c, nh?c nh?, khuyên b?o nhung v?n ti?p t?c có quan h? ngo?i tình;

a.2. Ð? có co s? nh?n d?nh d?i s?ng chung c?a v? ch?ng không th? kéo dài du?c, thì ph?i can c? vào tình tr?ng hi?n t?i c?a v? ch?ng dã d?n m?c tr?m tr?ng nhu hu?ng d?n t?i di?m a.1 m?c 8 này. N?u th?c t? cho th?y dã du?c nh?c nh?, hoà gi?i nhi?u l?n, nhung v?n ti?p t?c có quan h? ngo?i tình ho?c v?n ti?p t?c s?ng ly thân, b? m?c nhau ho?c v?n ti?p t?c có hành vi ngu?c dãi hành h?, xúc ph?m nhau, thì có can c? d? nh?n d?nh r?ng d?i s?ng chung c?a v? ch?ng không th? kéo dài du?c.

a.3. M?c dích c?a hôn nhân không d?t du?c là không có tình nghia v? ch?ng; không bình d?ng v? nghia v? và quy?n gi?a v?, ch?ng; không tôn tr?ng danh d?, nhân ph?m, uy tín c?a v?, ch?ng; không tôn tr?ng quy?n t? do tín ngu?ng, tôn giáo c?a v?, ch?ng; không giúp d?, t?o di?u ki?n cho nhau phát tri?n m?i m?t".

Nhu v?y, khi n?p don ly hôn t?i Tòa án b?n ph?i ch?ng minh v? vi?c cu?c hôn nhân c?a v? ch?ng b?n không h?nh phúc và không th? kéo dài du?c n?a.

V? th? t?c ly hôn don phuong, b?n chu?n b? h? so nhu sau:

– Ðon kh?i ki?n ly hôn.

– B?n chính Gi?y ch?ng nh?n k?t hôn.

– B?n sao có ch?ng th?c Gi?y khai sinh c?a con chung (n?u có con chung).

– B?n sao có ch?ng th?c CMND, s? h? kh?u c?a c? 2 v? ch?ng.

-Gi?y t? ch?ng minh tài s?n chung;

H? so này b?n n?p t?i Tòa án nhân dân c?p huy?n noi ch?ng b?n dang cu trú, làm vi?c.

Th?i gian gi?i quy?t: B? lu?t T? t?ng dân s? nam 2004, s?a d?i b? sung nam 2011 quy d?nh th?i h?n chu?n b? xét x? d?i v?i v? vi?c don phuong ly hôn là không quá 04 tháng. N?u v? vi?c có tính ch?t ph?c t?p thì có th? gia h?n thêm, nhung không quá 02 tháng.

2, Ki?n v? t?i " L?m d?ng tín nhi?m chi?m do?t tài s?n"

B? lu?t hình s? quy d?nh: 

Ði?u 140. T?i l?m d?ng tín nhi?m chi?m do?t tài s?n

"1. Ngu?i nào có m?t trong nh?ng hành vi sau dây  chi?m do?t tài s?n c?a ngu?i khác có giá tr? t? b?n tri?u d?ng d?n du?i nam muoi tri?u d?ng ho?c du?i b?n tri?u d?ng nhung gây h?u qu? nghiêm tr?ng ho?c dã b? x? ph?t hành chính v? hành vi chi?m do?t ho?c dã b? k?t án v? t?i chi?m do?t tài s?n,  chua du?c xoá án tích mà còn vi ph?m, thì b? ph?t c?i t?o không giam gi? d?n ba nam ho?c ph?t tù t? ba tháng d?n ba nam:

  a) Vay, mu?n, thuê tài s?n c?a ngu?i khác ho?c nh?n du?c tài s?n c?a ngu?i khác b?ng các hình th?c h?p d?ng r?i dùng th? do?n gian  d?i ho?c b? tr?n d? chi?m do?t tài s?n dó;

  b) Vay, mu?n, thuê tài s?n c?a ngu?i khác ho?c nh?n du?c tài s?n c?a ngu?i khác b?ng các hình th?c h?p d?ng và dã s? d?ng tài s?n dó  vào m?c dích b?t h?p pháp d?n d?n không có kh? nang tr? l?i tài s?n."

Theo quy d?nh trên thì hành vi ph?m t?i l?m d?ng tín nhi?m chi?m do?t tài s?n là hành vi vay, mu?n, thuê tài s?n c?a ngu?i khác ho?c nh?n du?c tài s?n c?a ngu?i khác b?ng các hình th?c h?p d?ng r?i dùng th? do?n gian d?i ho?c b? tr?n d? chi?m do?t tài s?n dó, ho?c s? d?ng tài s?n dó vào m?c dích b?t h?p pháp d?n d?n không có kh? nang tr? l?i tài s?n. 

Th? nh?t, Công ty là tài s?n chung c?a v? ch?ng b?n. Vì v?y v? b?n cung có quy?n s? d?ng kh? tài s?n dó.

Th? hai, vi?c s? d?ng con d?u và thanh toán nhu v?y có du?c s? d?ng ý c?a các bên hy không, ho?c n?u nhu b?n bi?t, anh r? b?n bi?t nhung không nói gì thì vi?c s? d?ng c?a v? b?n không có l?i.

B?n có th? g?p luôn trong th? t?c xin ly hôn v?i yêu c?u phân chia tài s?n sau khi ly hôn. Khi dó hai bên c?n th?a thu?n l?i vi?c phân chia tài s?n dó.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n lu?t su  hôn nhân và gia dình.

Related posts

Ly hôn khi bị chồng giữ hết giấy tờ ly hôn ?

NP Tú Trinh

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

NP Tú Trinh

Tư vấn ly hôn khi không đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Phân chia tài sản sau ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giành quyền nuôi con khi đơn phương ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết ly hôn đơn phương và đòi quyền nuôi con?

NP Tú Trinh

Điều kiện để được nuôi dưỡng con sau khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Giành quyền nuôi con sau khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Thủ tục kết hôn với bạn gái là người nước ngoài ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More