Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Thủ tục ly hôn đơn phương và thời gian giải quyết ?

Thưa luật sư: Hiện tôi và chồng đã kết hôn hơn 3 năm, chúng tôi không có con chung hay tài sản chung, tôi muốn xin ly hôn với lý do chồng ngoại tình và thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ xin được nhanh chóng ly hôn . Nếu tôi đơn phương ly hôn thì có án phí không, và thời gian giải quyết ly hôn là bao lâu ? Tôi xin cảm ơn !

 

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

 

VÁn phí ly hôn

-Án phí dân s? so th?m không có giá ng?ch là 200.000 d?ng

-Án phí dân s? so th?m d?i v?i v? án dân s? có giá ng?ch(có tranh ch?p v? tài s?n ) thì th?c hi?n theo hu?ng d?n t?i ph? l?c Pháp l?nh 10/2009/UBTVQH12:

"2.M?c án phí so th?m d?i v?i các v? án v? tranh ch?p dân s? có giá ng?ch:

Giá tr? tài s?n có tranh ch?p

M?c án phí

a) t? 4.000.000 d?ng tr? xu?ng

200.000 d?ng

b) T? trên 4.000.000 d?ng d?n 400.000.000 d?ng

5% giá tr? tài s?n có tranh ch?p

c) T? trên 400.000.000 d?ng d?n 800.000.000 d?ng

20.000.000 d?ng + 4% c?a ph?n giá tr? tài s?n có tranh ch?p vu?t quá 400.000.000 d?ng

d) T? trên 800.000.000 d?ng d?n 2.000.000.000 d?ng

36.000.000 d?ng + 3% c?a ph?n giá tr? tài s?n có tranh ch?p vu?t quá 800.000.000 d?ng

d) T? trên 2.000.000.000 d?ng d?n 4.000.000.000 d?ng

72.000.000 d?ng + 2% c?a ph?n giá tr? tài s?n có tranh ch?p vu?t quá 2.000.000.000 d?ng

e) T? trên 4.000.000.000 d?ng

112.000.000 d?ng + 0,1% c?a ph?n giá tr? tài s?n có tranh ch?p vu?t quá 4.000.000.000 d?ng.

V? th?i gian gi?i quy?t:

– Trong vòng 5 ngày k? t? ngày b?n n?p h? so d?y d? tòa án s? ti?n hành th? lý don c?a b?n, ghi vào s? th? lý don, ra thông báo n?p án phí

– Trong vòng 15 ngày t? ngày nh?n du?c thông báo n?p án phí b?n ph?i ti?n hành n?p án phí s? th?m 

– Th?i gian chu?n b? xét x? d?i v?i v? án hôn nhân là 4 tháng, trong th?i gian 4 tháng này tòa án s? ti?n hành m?i hai b?n lên hòa gi?i,. Ðây là m?t th? t?c t? t?ng b?t bu?c t?i tòa án b?n không th? b? qua du?c. Sau khi hòa gi?i không thành thì tòa án s? ra quy?t d?nh hòa gi?i không thành.

– Trong th?i h?n 7 ngày t? ngày có quy?t d?nh hòa gi?i không thành thì tòa án s? ra quy?t d?nh công nh?n thu?n tình ly hôn cho hai b?n.

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

V?n d? th? t?c ly hôn don phuong ?

Tu v?n v?n d? ly hôn don phuong ?

Tu v?n don phuong ly hôn ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: [email protected] d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng?

NP Tú Trinh

Chồng ly hôn đơn phương khi vợ đang mang thai ?

NP Tú Trinh

Thủ tục đơn phương ly hôn theo quy định của pháp luật ?

NP Tú Trinh

Có đăng ký tạm trú tại tỉnh khác có thể ly hôn tại đó được không?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn

NP Tú Trinh

Yêu cầu chồng cấp dưỡng cho con?

NP Tú Trinh

Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, phạt thế nào?

NP Tú Trinh

Đã cắt khẩu, bây giờ muốn ly hôn thì nộp hồ sơ ở đâu?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn của hai vợ chồng như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More