Tư vấn Đất đai

Thủ tục bổ sung phần đất được đền bù vào sổ đỏ?

Thưa luật sư! Luật sư cho cháu hỏi những vấn đề sau được giải quyết như thế nào. Năm 1990 gia đình con được cấp sổ đỏ diện tích đất nhà ở nhưng do trên đỉnh đồi có chóp nón nên gia đình con được cấp thêm một miếng đất đủ để bù vào diện tích chóp nón. Bản đồ được vẽ bằng tay và có đóng mộc của UBND xã. Năm 1997 sổ đỏ được cấp lại nhưng gia đình lại không kê khai miếng đất được bù vào chóp nón đó. Năm 2014 miếng đất đó xã nói sẽ xây UBND xã nhưng hiện tại vẫn chưa xây. Cũng năm 2014 có cấp sổ đỏ mới và gia đình con có nói với thôn bổ sung vào miếng đất đó nhưng thôn trả lời là không có trong sổ cũ 1997 nên không giải quyết.

 Ðua ra xã nói bù cho gia dình mi?ng d?t khác tuong duong nhung xã chua gi?i quy?t . Lu?t su tu v?n dùm cháu gi? nên làm t?ng bu?c th? t?c nhu th? nào d? du?c b? sung mi?ng d?t dó vào s? d?.

Mong lu?t su giúp d?. C?m on lu?t su!

Câu h?i du?c biên t?p t? Chuyên m?c tu v?n lu?t d?t dai c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. 

>>>Lu?t su tu v?n lu?t d?t dai tr?c tuy?n, g?i:

Tr? l?i:
C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i v? cho chúng tôi. V? v?n d? mà b?n th?c m?c, chúng tôi xin tu v?n nhu sau:
1. Can c? pháp lý:
Lu?t d?t dai nam 2013

2. N?i dung tu v?n:

 

Can c? Ði?m a, Kho?n 1, Ði?u 99, Ngu?i dang s? d?ng d?t có d? di?u ki?n c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t theo quy d?nh t?i các di?u 100, 101 và 102 c?a Lu?t này thì du?c Nhà nu?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t. Nhu v?y, m?nh d?t du?c UBND xã c?p thêm s? du?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t cho gia dình b?n n?u có d? di?u ki?n c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.

? dây, b?n có nêu thông tin là m?nh d?t du?c UBND xã c?p thêm cho gia dình b?n dã du?c v? b?n d? và dóng m?c, tuy nhiên, l?i không d? c?p d?n vi?c hi?n nay b?n có còn gi? gi?y t? nào v? quy?n s? d?ng d?t th?i dó hay không, hay còn luu trong h? so d?a chính c?a xã hay không nên chúng tôi xin tu v?n theo 2 hu?ng ho?c b?n có các gi?y t?, ho?c không còn gi? gi?y t? v? quy?n s? d?ng d?t.

Theo Kho?n 1, Ði?u 100, Lu?t d?t dai 2013, tru?ng h?p n?u gia dình b?n dang s? d?ng d?t ?n d?nh mà có m?t trong các lo?i gi?y t? sau thì du?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t d?i v?i m?nh d?t dó mà không ph?i n?p ti?n s? d?ng d?t:
“a) Nh?ng gi?y t? v? quy?n du?c s? d?ng d?t tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993 do co quan có th?m quy?n c?p trong quá trình th?c hi?n chính sách d?t dai c?a Nhà nu?c Vi?t Nam dân ch? C?ng hòa, Chính ph? Cách m?ng lâm th?i C?ng hòa mi?n Nam Vi?t Nam và Nhà nu?c C?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam;
b) Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t t?m th?i du?c co quan nhà nu?c có th?m quy?n c?p ho?c có tên trong S? dang ký ru?ng d?t, S? d?a chính tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993;

d) Gi?y t? chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t, mua bán nhà ? g?n li?n v?i d?t ? tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993 du?c ?y ban nhân dân c?p xã xác nh?n là dã s? d?ng tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993;
d) Gi?y t? thanh lý, hóa giá nhà ? g?n li?n v?i d?t ?; gi?y t? mua nhà ? thu?c s? h?u nhà nu?c theo quy d?nh c?a pháp lu?t;
e) Gi?y t? v? quy?n s? d?ng d?t do co quan có th?m quy?n thu?c ch? d? cu c?p cho ngu?i s? d?ng d?t;
g) Các lo?i gi?y t? khác du?c xác l?p tru?c ngày 15 tháng 10 nam 1993 theo quy d?nh c?a Chính ph?.
2. H? gia dình, cá nhân dang s? d?ng d?t có m?t trong các lo?i gi?y t? quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u này mà trên gi?y t? dó ghi tên ngu?i khác, kèm theo gi?y t? v? vi?c chuy?n quy?n s? d?ng d?t có ch? ký c?a các bên có liên quan, nhung d?n tru?c ngày Lu?t này có hi?u l?c thi hành chua th?c hi?n th? t?c chuy?n quy?n s? d?ng d?t theo quy d?nh c?a pháp lu?t và d?t dó không có tranh ch?p thì du?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t và không ph?i n?p ti?n s? d?ng d?t.
…”

Theo Ði?u 101, Lu?t d?t dai 2013 thì trong tru?ng h?p gia dình b?n dang s? d?ng d?t mà không có gi?y t? v? quy?n s? d?ng d?t thì du?c c?p gi?y ch?ng nh?n trong các tru?ng h?p c? th? nhu sau:
(1) Trong tru?ng h?p gia dình b?n dang s? d?ng d?t tru?c ngày Lu?t d?t dai 2013 có hi?u l?c thi hành mà có d? các di?u ki?n sau:
+ Không có m?t trong các lo?i gi?y t? trên.
+ có h? kh?u thu?ng trú t?i d?a phuong tr?c ti?p s?n xu?t nông nghi?p, lâm nghi?p, nuôi tr?ng th?y s?n, làm mu?i t?i vùng có di?u ki?n kinh t? – xã h?i khó khan, vùng có di?u ki?n kinh t? – xã h?i d?c bi?t khó khan.
+ Nay du?c ?y ban nhân dân c?p xã noi có d?t xác nh?n là ngu?i dã s? d?ng d?t ?n d?nh, không có tranh ch?p.
 (2) H? gia dình, cá nhân dang s? d?ng d?t không có các gi?y t? quy d?nh t?i Ði?u 100 c?a Lu?t này nhung:
+ Ð?t dã du?c s? d?ng ?n d?nh t? tru?c ngày 01 tháng 7 nam 2004 và không vi ph?m pháp lu?t v? d?t dai
+ nay du?c ?y ban nhân dân c?p xã xác nh?n là d?t không có tranh ch?p, phù h?p v?i quy ho?ch s? d?ng d?t, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng dô th?, quy ho?ch xây d?ng di?m dân cu nông thôn dã du?c co quan nhà nu?c có th?m quy?n phê duy?t d?i v?i noi dã có quy ho?ch.

N?u d? di?u ki?n du?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t b?n có th? làm Th? t?c d? du?c công nh?n quy?n s? d?ng d?i v?i m?nh d?t du?c c?p thêm dó. V? th? t?c c? th? b?n có th? tham kh?o bài vi?t: Th? t?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t?

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.
Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.
M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:
ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.
R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!
Trân tr?ng./.

B? ph?n tu v?n lu?t d?t dai.

Related posts

Cơ chế vận động giá cả của thị trường

NP Tú Trinh

Tư vấn điều kiện và thủ tục chuyển mục đất sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở ?

NP Tú Trinh

Muốn thuê tiếp đất công ích có phải gia hạn hợp đồng hay không?

NP Tú Trinh

Tư vấn về chuyển nhượng nhà ở khi có đơn đề nghị không cấp do người bán có nghĩa vụ trả nợ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đổi đất để làm trang trại chăn nuôi ?

NP Tú Trinh

Chuyển quyền sử dụng đất thì có phải đóng lệ phí chức bạ và thuế không ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn về việc sang tên sổ đỏ khi mua nhà ?

NP Tú Trinh

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở?

NP Tú Trinh

Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường Bất động sản

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More