Tư vấn Đất đai

Quy định về ghi tên trên Sổ đỏ khi có chung quyền sử dụng đất

Em kính chào Luật sư, em mới mua được một thửa đất nhưng là đồng sở hữu 17 người (đều là cá nhân). Cho em hỏi có cách nào để cho mình em đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn mà không có tên của những người còn lại không ạ? Em xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

3. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.

Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: “Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)”.

4. Trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề nghị cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện của những người được thừa kế gồm:… (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.

Như vậy, trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà không thuộc trường hợp thừa kế tại khoản 4 nêu trên thì Giấy chứng nhận (gọi tắt là “GCN“) được cấp cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người. Điều này có nghĩa rằng, mỗi cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất đều sẽ được cấp GCN và trên mỗi GCN sẽ có ghi đầy đủ thông tin về người đó cùng các đồng sử dụng, sở hữu khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp các cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất có thỏa thuận bằng văn bản để cấp một GCN cho một người đại diện (lưu ý văn bản này phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật) thì người đại diện sẽ là người được cấp GCN. Trong trường hợp này, GCN sẽ ghi rõ thông tin của những người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất còn lại.

Tùy vào sự thỏa thuận của các cá nhân mà GCN có thể được cấp cho từng cá nhân hoặc được cấp cho một người đại diện. Tuy nhiên dù được cấp dưới hình thức nào thì trên GCN cũng đều thể hiện đầy đủ thông tin của những người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Vì vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với những người khác thì trong GCN sẽ phải ghi đầy đủ các thông tin của những người này.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

 

Related posts

Kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật đất đai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn tách sổ đỏ thừa kế không có di chúc ?

NP Tú Trinh

Thủ tục mua đất của nhà nước cho doanh nghiệp thuê?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê có thời hạn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thuê đất của một tập thể hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Có thuộc diện tái định cư không ?

NP Tú Trinh

Con có được yêu cầu chia sản ông bà để lại và cha có quyền tặng cho tài sản khi không có sự đồng ý của các con không?

NP Tú Trinh

Theo luật đất đai thì đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More