Category : Mẫu văn bản

Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——*——                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20…. VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông/Bà ….. ,......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Hôm nay, ngày … tháng … năm ………., tại Phòng Công chứng số ……………., chúng tôi gồm: 1. Ông/bà:………………………….                                            Sinh năm......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Địa danh, ngày …  tháng …  năm … ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

NP Tú Trinh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mẫu I.8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

NP Tú Trinh
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (không chủ trương) Mẫu I.7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

NP Tú Trinh
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (chủ trương) Mẫu I.6 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh
VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Mẫu số 06 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

NP Tú Trinh
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI Mẫu số 10. Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

NP Tú Trinh
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Mẫu số 11. Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

NP Tú Trinh
MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CÁC MẪU HỢP ĐỒNG Mẫu số 09. Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng

NP Tú Trinh
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……….., ngày …........
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh
HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

NP Tú Trinh
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

NP Tú Trinh
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Hợp đồng mua bán điện

NP Tú Trinh
HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Đính kèm Thông tư 26/2017/TT-BTC ngày 29/11/2017. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN ……………………………………     Giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (BÊN BÁN) – và......