Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.06)

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.06) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

        .

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

————————————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                                                                                                         

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

 

                                                     

 PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:          

Họ và tên: ………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: ……………………….. Nơi cấp: ………………………Ngày cấp  …………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                   

Tình trạng hôn nhân[1]: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  Bà: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND: ………………………….. Nơi cấp: ……………………. Ngày cấp  ……………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                         

Tình trạng hôn nhân[2]: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

            3. Hoàn cảnh gia đình[3]:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nhà ở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Mức thu nhập: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các tài sản khác:  ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                        ……………, ngày…….. tháng……….năm…………..

                                               Ông                                                                

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                      

                                                                                                    

  ……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                                                      Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Xác minh của công chức tư pháp – hộ tịch[4]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                

 

 ……………, ngày………..tháng………… năm………

         Người xác minh                                                             

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                            Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

 

 

 

 

 

                                                                            ……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                                                             TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 


[1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

[2] Khai như chú thích 1.

[3] Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

[4] Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

 

———————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Vắng mặt khi Tòa giải quyết ly hôn ?

NP Tú Trinh

Giải quyết yêu cầu đơn phương ly hôn

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc giành quyền nuôi con?

NP Tú Trinh

Có được coi là tài sản chung của vợ chồng không?

NP Tú Trinh

Ly hôn đơn phương có thể vắng mặt nguyên đơn được không ?

NP Tú Trinh

Cấp dưỡng cho con khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Ly thân mãi mãi có được không ?

NP Tú Trinh

Mẫu Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01)

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn đơn phương trong trường hợp chồng ngoại tình ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More