Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, giới tính trong giấy khai sinh

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh ban hành (kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch):

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

—————————————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG

GIẤY KHAI SINH

 

Kính gửi: (1) …………………………………………………………………………………………….

 

Họ và tên người khai: …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)……………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại
giới tính:………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị (1)………………………………………………………đăng ký việc (4)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. cho người có tên dưới đây

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….  Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………….Quốc tịch:………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)…………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………..ngày……….. tháng ……….. năm ……………..

Theo Giấy khai sinh số: ………………………………………………. Quyển số:…………………………………………….

từ:(5) …………………………………………………………………………………………………………………………………

thành: (5)……………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………………..               

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 Làm tại: ………………………………………. , ngày ……….  tháng ………  năm ………..

                                                                                                                          Người khai

                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                …………………………………………….                                                                                                                      

 
 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

                                                     (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                    …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

 (5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

                                                         Thành Vũ Văn Nam.

 

————————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

Related posts

Những kẻ đồng lõa

NP Tú Trinh

Xử lý hành chính đối với hành vi tảo hôn?

NP Tú Trinh

Giá trị nhân văn trong gia đình Việt nam trước thách thức toàn cầu hóa

NP Tú Trinh

Phân xử của Toà án về phần đóng góp của chồng?

NP Tú Trinh

Chồng cho đất có cần quyết định của vợ hay không?

NP Tú Trinh

Thời gian giải quyết vụ việc ly hôn và án phí khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Đang có con 4 tháng tuổi thì chồng có quyền ly hôn không ?

NP Tú Trinh

Mẫu đơn xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More