Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

 

        Kính gửi: (1)……………………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ……………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh: …………………………………………………………………………

Đề nghị (1)………………………………………………….. đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:………………………………………………………………….. Giới tính:  ……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………………  Quốc tịch: ……………………………

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:  ……………………………….  Quốc tịch:  ……………………………. Năm sinh …………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:  …………………Quốc tịch:  ………………………………………………… Năm sinh ……………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ……………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại (5): …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm …………

Theo Giấy khai sinh số:…………………………..(6), Quyển số:………………………………………….(6)

Lý do đăng ký lại: …………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại: …………………………….. , ngày …….. tháng ……..  năm ……………..

(7)………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc sinh.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(7) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây).

——————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn?

NP Tú Trinh

Nói dối chưa có vợ để quen cô gái khác có phạm pháp không?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn và quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Tư vấn ly hôn khi chồng ngoại tình có con riêng 2 tuổi?

NP Tú Trinh

Đặt tên cho con là Taylor Diệp có hợp pháp không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đổi tên họ và dân tộc cho con ?

NP Tú Trinh

Cấp dưỡng khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Ly hôn Tòa án không chấp nhận ?

NP Tú Trinh

Giải quyết ly hôn khi không có tài sản chung và con chung ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More