Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai đăng ký khai sinh ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

        Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………

 

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)…………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh: ……………………………………………………………………….

Đề nghị(1)……………………………………………………………………………….đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………………. Giới tính:………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..(Bằng chữ:……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………)

Nơi sinh: (4).…………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………………………..  Quốc tịch: …………………..……………

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………..…………

Dân tộc:  ………………………. Quốc tịch:  ……………………Năm sinh …………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)……………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………… ……Quốc tịch: ………………….. .Năm sinh …………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

 

Người đi khai sinh(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

……………………………………

Người cha

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                        …………………………….

Người mẹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

…………………………..

     

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

            (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

            (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

            (4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

 (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

—————————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Làm thủ tục cho con nuôi ?

NP Tú Trinh

Sống ly thân, con mang họ mẹ khi ly hôn chồng có phải trợ cấp không ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn một phía thủ tục như thế nào ?

NP Tú Trinh

Phân chia đất là tài sản chung của vợ chồng chưa có sổ đỏ khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Xử phạt người chồng có hành vi đe dọa, bảo hành vợ và con cái ?

NP Tú Trinh

Làm thủ tục cho trẻ bị bỏ rơi: Nhiều quy định còn hình thức

NP Tú Trinh

Đảng viên sinh con thứ 3 có vi phạm không?

NP Tú Trinh

Chồng đánh vợ bị xử lý ra sao ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi chồng không quan tâm yêu thương vợ con ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More