Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu từ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) Ban hành kèm thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

—————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM   

Independence – Freedom – Happiness
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

APPLICATION FORM FOR BIRTH REGISTRATION

(dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )

(at diplomatic missions and consular posts of Viet Nam))

(Áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn)

(For both intime and late registration)

 

        Kính gửi (To) (1) ………………………………………………………………..

 

Họ và tên người khai (Full name of the informant): ………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú (Permanent or temporary address): (2)…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (Number of Passport/Travel document): (3)………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh (relationship to the child): ……………………………………………..

Đề nghị (I hereby request)(1)…………………………………………………….đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây ( birth registration for the child  with the following information):

Họ và tên (Full name):……………………………………………………… Giới tính (Gender):  …………..

Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth): …………………. Bằng chữ (in words):………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………)

Nơi sinh (Place of birth): (4)………………………………………………………………………………………

Dân tộc (Ethnic group):…………………………………..Quốc tịch (Nationality): ………………………….

 

 

 

CHA (Father)

 

MẸ (Mother)

 

Họ và tên (Full name)

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth)

 

 

 

 

 

Dân tộc (Ethnic group)

 

 

 

Quốc tịch (Nationality)

 

 

 

Nơi thường trú/ tạm trú

(Permanent or temporary Address)( 2)

 

 

 

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (Number of  Passport/Travel document) (3)

 

 

 

 

(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình (I hereby certity that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the statements).

 

 Làm tại(Done at): ………………………………………… , ngày (day)……….. tháng(month) ……..  năm(year)……….

 

 

Người đi khai sinh (Informant)(6)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Signature and full name

 

 

 

………………………………

 

Người cha (Father)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Signature and full name

 

 

 

              ……………………………..

 

Người mẹ (Mother)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Signature and full name

 

 

 

…………………………….

 

Chú thích/Note:

(1) Ghi rõ tên Cơ quan đại diện/Write name of the diplomatic missions and consular posts of Vietnam.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú/Write the  permanent address and cross out phrase “temporary address”, otherwise cross out “permanent address” and write temporary address.

(3) Nếu ghi theo số Hộ chiếu, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Hộ chiếu”/Please write the number of Passport, cross out phrase “Travel document”, otherwise write the name and the number of travel document and cross out phrase “Number of Passport” .

(4) Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài thì ghi theo tên thành phố, tên nước nơi trẻ em đó được sinh ra (ví du: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức)/ If the child was born overseas, please write the name of the city, the country where the child was born (eg: London, United Kingdom; Berlin, Federal Republic of Germany).

(5) Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài và cha mẹ thống nhất lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì ghi như sau: “Chúng tôi cùng thống nhất lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con”/If the  child's mother or child's father is Vietnamese and they both choose the Vietnamese nationality for the child, please write “We have consented to choose the Vietnamese nationality for the child”.

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ/Only in case of the informant is not father or mother of the child.

————————————————–

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Xác định về người có quyền nuôi con sau khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Em và con dì ruột của mẹ có được kết hôn ?

NP Tú Trinh

Chia tài sản chung sau khi ly hôn

NP Tú Trinh

Tư vấn ly hôn khi nguyên đơn vắng mặt ?

NP Tú Trinh

Về việc tính tiền trợ cấp hàng tháng cho con riêng của chồng ?

NP Tú Trinh

Căn nhà không đứng tên sở hữu khi ly hôn tòa có thẩm quyền chia ngôi nhà này không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về chia tài sản chung là quyền sử dụng đất khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn quyền nuôi con và tranh chấp tài sản khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Đơn phương lý hôn phải tiến hành theo các thủ tục như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More