Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ kha đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

———————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

 

          Kính gửi:(1) ……………………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ……………………………………………………………Giới tính:…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………………….. Quốc tịch: …………………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2)……………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)………………………………………………………………………………

Đề nghị (1)……………………..…… công nhận người dưới đây là(4) ……………………………….. của tôi:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………………… Quốc tịch: …………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)  …………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ……………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận(4) ………………của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại: …………….. , ngày ………….. tháng .  năm

 

 Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

 

Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ:
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

                        (ký, ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “mẹ”.

                 

 

—————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *