Tư vấn Đất đai

Mẫu thỏa thuận liên danh đấu thầu xây lắp

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu thỏa thuận liên danh trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp ban hành kèm theo theo thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp:

THỎA THUẬN LIÊN DANH([1] )

             , ngày              tháng    năm               

 

Gói thầu:                                  [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án:                             [Ghi tên dự án]

 

Căn cứ ([2] )                     [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

Căn cứ(2)                        [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009];

Căn cứ(2)                      [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

 

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà:                                                                                                     

Chức vụ:                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                                                   

Điện thoại:                                                                                                                             

Fax:                                                                                                                                        

E-mail:                                                                                                                                    

Tài khoản:                                                                                                                              

Mã số thuế:                                                                                                                            

Giấy ủy quyền số                     ngày   ___tháng ____ năm    ___ (trường hợp được ủy quyền).

            Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

            Điều 1. Nguyên tắc chung

            1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

            2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

            3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

– Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

– Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

            Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

            Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau ([3] ):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng].

            Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

            1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

            2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

            – Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

            – Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

            – Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

            – Hủy đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

            Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

 

 


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(1) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

——————————————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Quy định mới về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

NP Tú Trinh

Tranh chấp mua bán đất đai do dư đất so với hợp đồng ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai giữa người được tặng cho và người có quyền thừa kế ?

NP Tú Trinh

Xin giấy phép xây dựng ?

NP Tú Trinh

Bán nhà có cần sự đồng ý của con trai và con dâu không?

NP Tú Trinh

Tranh chấp quyền sự dụng đất được cấp GCN QSDĐ không hợp pháp?

NP Tú Trinh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng

NP Tú Trinh

Cấp sổ đỏ đất đai liên quan đến quy hoạch bảo vệ di sản đình chùa ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết tranh chấp việc xây dựng nhà theo luật đất đai ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More