Tư vấn Đất đai

Mẫu hợp đồng mượn nhà

Dựa trên mối quan hệ thân thuộc "Mượn nhà" rồi đến "mất nhà" là một khoảng cách pháp lý khá mong manh. Vì vậy việc ký hợp đồng cho mượn nhà rõ ràng bằng văn bản trong nhiều trường hợp là hết sức cần thiết nhằm tránh các tranh chấp pháp lý về sau:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

 

HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

 

Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ………………………………..

Chúng tôi gồm

           

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….cấp ngày …………………..tại ……………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

 

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………….cấp ngày …………………..tại ………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..            

Hai bên thảo thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN

1.1.      Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:

Nhà có đặc điểm sau:

Diện tích:

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số ……….. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày ….tháng….năm……

1.2.      Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

 

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích sử dụng nhà mượn:

           Đăng ký kinh doanh, đặt trụ sở giao dịch, văn phòng làm việc của Bên B; Tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của Bên B và theo quy định của pháp luật.

           Không được dung nhà để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh nhà hang, kinh doanh karaoke, massage và những hoạt động mà pháp luật không cho phép.

 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN

Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là ….năm, bắt đầu từ ngày….tháng….năm……

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

           Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;

           Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

           Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho Bên B, trừ những khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.

2. Bên A có các quyền sau đây:

           Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, nếu Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là………………………………..……

           Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

           Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

           Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

           Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của Bên A;

           Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;

           Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

           Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;

           Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận).

           

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

6.2. Khi có tranh chấp lien quan đến hợp đồng này trước tiên hai Bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3. Hai bên đã đọc lại, hoàn toàn nhất trí với những nội dung của hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm chứng.

           Bên cho mượn nhà A                                                      Bên mượn nhà B

            (ký và ghi rõ họ tên)                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Related posts

Hợp thức hóa đất ao hồ liền kề với thửa đất ở sử dụng riêng của hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất từ mẹ sang con ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã công chứng ?

NP Tú Trinh

Thu hồi nhà của xây trái pháp luật để quy hoạch có được đến bù không ?

NP Tú Trinh

Hộ gia đình có được chuyển nhượng đất nông nghiệp không ?

NP Tú Trinh

Thanh lý hợp đồng thuê đất của Nhà nước?

NP Tú Trinh

Cần hiểu rõ hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

NP Tú Trinh

UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More