Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương

Mẫu tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v ly hôn)

                    Kính gửi: Toà án nhân dân……………………………………

Người khởi kiện: (Họ và tên chồng/vợ)………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (Họ và tên chồng/vợ)………………………………………………………………………….

Địa chỉ  ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………..

  1. V quan h hôn nhân:

Tôi và Ông/Bà ………….. (bị đơn) kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phòng tục truyền thống, có đăng ký kết hôn tại UBND ……………… và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số … vào ngày … tháng … năm …..

(Trình bày về lý do ly hôn như vợ/chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được).

Trong quá trình chung sống, ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về con chung: (Nếu không có con chung thì ghi “Chúng tôi không có con chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Trong quá trình chung sống, chúng tôi có ………….. con chung, thông tin (các) cháu như sau:

Cháu: ………………………, sinh ngày … tháng … năm …. ……………….. Do cháu đang còn nhỏ, nay ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao cho vợ/chồng được trực tiếp nuôi con, anh/chị ………………….. có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi cháu trưởng thành. Mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là: …. triệu đồng.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về tài sản chung: (Nếu không có tài sản chung thì ghi “Chúng tôi không có tài sản chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Tôi và Ông/Bà ………….. (bị đơn) có các tài sản chung như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Tòa án chia các tài sản trên cho tôi và chồng/vợ như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về công nợ: (Nếu không có công nợ chung thì ghi “Chúng tôi không có công nợ chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: …………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)…………………………………………………………………………………………………….

 

              Người khởi kiện

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Related posts

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Báo cáo số 15/BC-TA ngày 15/3/2019 V/v Tổng hợp những hạn chế trong công tác của Tòa án

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng đặt hàng

NP Tú Trinh

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More