KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

Dưới đây là quy định về hình thức lựa chọn nhà đầu tư hướng dẫn tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

1. ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP (Điều 9)

Việc lựa chọn nhà đầu tư phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, trừ các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và áp dụng hình thức chỉ định thầu, cụ thể:

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong các trường hợp sau đây:

– Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

– Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

– Dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện dự án;

– Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Áp dụng hình thức chỉ định thầu (khoản 4 Điều 22 Luật đấu thầu 2013) trong các trường hợp sau đây:

– Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển;

– Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp này thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện:

  • Dự án có quyết định chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt (đối với dự án nhóm C);
  • Dự án có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm an ninh.

2. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (Điều 10)

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đât thì hình thức lựa chọn nhà đầu tư có thể là hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, hình thức đấu thầu trong nước hoặc chỉ định thầu, cụ thể:

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với các dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

– Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm (khoản 3 Điều 13 Nghị định này), trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

– Không thuộc trường hợp hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoặc vì lý do đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với các dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

– Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm (khoản 3 Điều 13 Nghị định này);

– Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

– Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là bài viết về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với NPTLAWYER để được giải đáp.

NPTLAWYER.

Related posts

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại đất đai

NP Tú Trinh

Đặc điểm của hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

NP Tú Trinh

Phân biệt hình thức xóa tên đảng viên và khai trừ khỏi Đảng

NP Tú Trinh

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More