Tư vấn Đất đai

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

———————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở*

 

Bên ủy quyền (1):

 

Ông (Bà) ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……………………………. tháng………………năm………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……………………………….

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………………………

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)………………………………………………………………….

Sinh ngày……………………………. tháng………………năm……………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………….

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:……………………………….. đường……………..

phường………………………….. quận………………..thành phố…………………………….(2)

 

Ông……………………………………………………………… và Bà……………………..

là chủ sở hữu ngôi nhà số……… đường………………………………………………………

phường…………………..quận……………….. thành phố ……………………………….. (3)

theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:………    ngày…….tháng………năm………..do……………………………………….. cấp (4)

 

Bên được ủy quyền (1):

 

Ông (Bà) ……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……………………………. tháng………………năm…………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………

Nơi thường trú tại số:………………………………………………………………………

 

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

 

PHẠM VI ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :

 

– Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị h­ hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;

– Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà (5)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 

Thời hạn ủy quyền là………………………… kể từ ngày……..tháng…….năm………

 

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

 

          1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

– Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, phưương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

– Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

– Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

– Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là……………………… (nếu có);

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

 

2. Bên ủy quyền có quyền yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền .

 

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN Đ­ỢC ỦY QUYỀN

 

1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

……………………………………. – Bảo quản, giữ gìn các tài liệu, phưương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

– Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

– Giao cho Bên ủy quyền ngôi nhà và các tài liệu, phưương tiện nêu trên khi hết thời hạn ủy quyền.

 

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phưương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

– Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao nh­ đã thỏa thuận.

 

 

ĐIỀU 5

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

 

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện (6).

 

ĐIỀU 6

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 

Bên ủy quyềnBên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

 

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

          1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.

 

          2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

 

 

 

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN Đ­ỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

CHÚ THÍCH

 

 

 

(1) – Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân:

Ông (Bà) …………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………… tháng………………năm……………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………….

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………

 

     Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên, thì lần l­ợt ghi thông tin của từng người nh­ trên; nếu bên thuê là người Việt Nam định c­ ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;

          Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và t­ cách của người đại diện.

 

– Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là tổ chức

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………

Trụ sở tại:………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập số ……………….. ngày……..tháng……năm…….của…………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Đại diện là Ông (Bà)…………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………………….

Việc đại diện được thực hiện theo………………………………………………………..

 

(2) Trong trường hợp vợ chồng có địa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi địa chỉ thường trú từng người và của cả hai người;

 

(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),…;

 

(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) nh­: quyền sử dụng bất động sản liền kề của chủ sở hữu ngôi nhà theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 278 đến Điều 283);

 

(5) Trong trường hợp ch­a được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó;

 

 (6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;

 

(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng.

 

 


* Mu này được ban hành km theo Quyết định s: 58/2004/QĐ-UB ngày  15/3/2004 ca y ban nhõn dõn thành ph

————————————————————–

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Tư vấn về quyền sử dụng đất trong thời gian thế chấp ?

NP Tú Trinh

Bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi Nhà nước thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc nhà nước thu hồi đất đã cho đấu thầu

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng vốn bất động sản nào phải đóng thuế ?

NP Tú Trinh

Tư vấn hợp thức hóa mương nước ?

NP Tú Trinh

Thủ tục nhận chuyển nhượng căn hộ của người khác từ hợp đồng góp vốn như thế nào?

NP Tú Trinh

Đất không có trong sổ đỏ có được sử dụng không?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục chuyển nhượng đất khi Giấy chứng nhận mang tên Hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Mẫu sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More