Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: ……………………………….

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………………..

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn….): ……………………..

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư…; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,…): …………………………………………………………………………………

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

– Vị trí khu đất: ……………………………………………………………………………………………………

– Quy mô công trình: …………………………………………………………………………………………….

– Hiện trạng đang thực hiện:……………………………………………………………………………………

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…..….., ngày … tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Ngày 06/04/2020, Chính phủ chốt giá mới cho điện mặt trời

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Nhà thuốc phải báo cơ quan y tế trên địa bàn khi người bệnh bị ho, sốt,

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ đồng ý cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

NP Tú Trinh

Một số điểm mới của Luật chứng khoán 2019

NP Tú Trinh

Thuế suất ưu đãi thảm trải sàn theo Hiệp định EVFTA 2020

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More