Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: ……………………………….

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………………..

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn….): ……………………..

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư…; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,…): …………………………………………………………………………………

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

– Vị trí khu đất: ……………………………………………………………………………………………………

– Quy mô công trình: …………………………………………………………………………………………….

– Hiện trạng đang thực hiện:……………………………………………………………………………………

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…..….., ngày … tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản tóm tắt về đặc điểm sở thích của trẻ em

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 2020

NP Tú Trinh

Mức đóng Đảng phí mới nhất năm 2020

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận quốc tịch cho con

NP Tú Trinh

TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

NP Tú Trinh

Một số quy định mới có hiệu lực kể từ tháng 01/2020

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More