Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: ……………………………….

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………………..

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn….): ……………………..

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư…; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,…): …………………………………………………………………………………

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

– Vị trí khu đất: ……………………………………………………………………………………………………

– Quy mô công trình: …………………………………………………………………………………………….

– Hiện trạng đang thực hiện:……………………………………………………………………………………

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…..….., ngày … tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng EPC

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn xin tách hộ khẩu theo mẫu do Bộ Công an ban hành

NP Tú Trinh

Từ 15/04/2020, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More