Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: ……………………………….

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………………..

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn….): ……………………..

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư…; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,…): …………………………………………………………………………………

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………….

– Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

– Vị trí khu đất: ……………………………………………………………………………………………………

– Quy mô công trình: …………………………………………………………………………………………….

– Hiện trạng đang thực hiện:……………………………………………………………………………………

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………….

– Về tiến độ ………………………………………………………………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…..….., ngày … tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Mẫu Đơn xin con nuôi trong nước

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Mức đóng Đảng phí mới nhất năm 2020

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

NP Tú Trinh

Quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

NP Tú Trinh

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (VN-EN)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More