Mẫu văn bản Tài Liệu

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

Mẫu số 08b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)………..

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………… Chức vụ: …………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ………………………………………………………………………………

Thuộc địa bàn xã ………….. huyện ……………. tỉnh ……………………………………………………

Đề nghị được chuyển nhượng một phần dự án ………….. với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung và quy mô dự án: ……………………………………………………………………………….

4. Diện tích sử dụng đất của dự án: ………………………………………………………………………..

5. Diện tích đất xây dựng: …………………………………………………………………………………….

6. Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………..

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ………………………………………………………………………..

II. XIN PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

1. Diện tích đất: …………………………………………………………………………………………………..

2. Vị trí khu đất: …………………………………………………………………………………………………..

3. Quy mô công trình: …………………………………………………………………………………………..

4. Hiện trạng đang thực hiện: …………………………………………………………………………………

III. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

V. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. CAM KẾT: …………………………………………………………………………………………………….

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…….., ngày …. tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Một số điểm mới nổi bật của Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

NP Tú Trinh

Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Mẫu Phiếu đăng ký nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

NP Tú Trinh

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More