Tư vấn Đất đai

Đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Chào luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Gia đình tôi có 5 anh em, 2 trai 3 gái, cha mẹ tôi có tổng số đất vườn là 1,6 hecta và 2h đất ruộng. Trước khi cha mẹ qua đời có chia cho tôi và em trái mỗi người 0,5h đất vườn và 0,5h đất ruộng. 3 người con gái mỗi người 0,2h đất vườn và đã cất nhà ở từ năm 1980 cho tới nay.

Nhưng thời điểm đó là bao cấp nhà nước chưa có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi cha mẹ tôi mất đến năm 1996, trong lúc 3 chị gái tôi không có ở nhà em trai tôi dắt người đo địa chính đến, chỉ toàn bộ phần diện tích còn lại bao gồm 3 phần của 3 chị gái lập sổ đỏ lấy hết tôi không hay. Nay tôi hay biết làm đơn khiếu kiện có được giải quyết không ? tuy tôi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng tôi có giấy cho người thuê để sản xuất canh tác và có giấy viết tay bán một phần đất để làm bằng. Xin luật sư giúp trả lời tôi, xin trân trọng biết ơn!

Người gửi: T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

 Luật sư để được tư vấn về pháp luật đất đai gọi: .

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Nptlawyer.com ;, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013. 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Nội dung tư vấn:

Luật đất đai 2013  quy định về các trường hợp cũng như điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư như sau :

"Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Theo đó, bạn hiện đang có giấy cho người khác thuê để sản xuất canh tác và giấy viết tay bán một phần đất, những giấy tờ này thuộc loại Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dung đất (khoản d điều 100) và các loại giấy tờ khác (khoản g điều 100). Nếu những giấy tờ này đều được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì bạn có thể nộp đơn khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền để xin xác nhận lại đúng diện tích đất mình có quyền sử dụng cũng như xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong trường hợp còn lại, những giấy tờ của bạn được xác lập sau ngày 15 tháng 10 năm 1993, bạn vẫn có thể nộp đơn khiếu kiện để xin giải quyết nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được quy định dưới đây:

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."     (quy định chi tiết tại điều 20, 21, 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

Related posts

Định hướng về cải cách thủ tục hành chính

NP Tú Trinh

Có đòi lại được sổ đỏ khi đã cho mượn để vay nợ ?

NP Tú Trinh

Yêu cầu để cấp sổ đỏ như vậy có đúng không?

NP Tú Trinh

Tư vấn định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp?

NP Tú Trinh

Dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

NP Tú Trinh

Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

NP Tú Trinh

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Thủ tục và phí khi chuyển quyền sở hữu sang sổ hồng ?

NP Tú Trinh

Quy định thủ tục thu hồi đất và mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đai?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More