Thưa luật sư, Xin hỏi luật sư doanh nghiệp tôi được quyền khai thác khoáng sản nhưng vốn không đủ, chúng tôi thống nhất giao khoán cho đơn vị khác vào khai thác một phần của khu mỏ, để đơn vị tôi có kinh phí đầu tư thêm vậy chúng tôi phải làm loại hợp đồng gì cho hợp pháp và xin luật sơ cho chúng tôi xin một bản thảo xin trân trọng cảm ơn!

Người gửi:  le duytiep

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  

Trả lời câu hỏi:

Vấn đề chuyển nhượng một phần dự án khai khoáng sản của bạn, tôi xin được giải đáp như sau:

* Căn cứ pháp lí:

– Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 năm 2010;

– Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

* Nội dung vấn đề:

Theo điểm e khoản 1 Điều 55 Luật khoáng sản năm 2010 quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

…..e) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản…

Tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP có quy định về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản như sau: (Điều 24)

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản.

b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

c) Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản.

d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khi thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.

2. Nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng với các nội dung chính sau đây:

a) Hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, xây dựng; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

b) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đối với việc tiếp tục thực hiện các công việc, nghĩa vụ chưa hoàn thành của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm chuyển nhượng.

c) Quyền và nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng theo quy định.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.

Trường hợp đề nghị chuyển nhượng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để tiến hành chuyển nhượng phía công ty bạn và phía đối tác cần tiến hành thực hiện hợp đồng chuyển nhượng với đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24 nghị định trên.

* Các bước Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường

– Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  người nhận hồ sơ viết giấy hẹn lấy kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (từ ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần)

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường

– Cán bộ, công chức trả kết quả hồ sơ Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định (trong trường hợp nhận hộ phải có văn bản (giấy uỷ quyền)

– Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (từ ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10);

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng (mẫu số 24);

+ Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000;

+ Bản sao công chứng giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác;

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 37 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có): 2.000.000 đồng (thu theo Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài Chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

–  Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10);

– Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng (mẫu số 24);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bô sung một số điều của Luật Khoáng sản.

– Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản.

* Mẫu văn bản và hợp đồng.

Đơn xin chuyển nhượng:

MẪU SỐ 10

     (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Số:……..                  

                           ….., ngày… tháng… năm…

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

                                 Kính gửi:      Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………, Fax………………………………….

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)………..

theo Giấy phép khai thác số… ngày… tháng… năm… để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)…….., thuộc xã….. huyện….., tỉnh……

Thời hạn được khai thác…. năm, từ tháng… năm… đến tháng…. năm….

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……………..

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………….., Fax:………………………………………

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký kinh doanh số… ngày… tháng… năm…).

Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số…. ký ngày… tháng… năm… và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ……………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày…. tháng… năm…

 

                                                                                        (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

 

Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản:

     MẪU SỐ 24

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

____________

Số ……../……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

…..,  ngày     tháng   năm 20….

 

              Kính gửi : ………..

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ………………;

2. Địa chỉ cơ quan:………………..; Điện thoại: ………………. ; Fax: ……………….;

3. Số giấy phép:….ngày… tháng…. năm……; thời hạn giấy phép: …. tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khai thác : …………………;

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tổng số vốn đầu tư: …………….(triệu đ);

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày…. tháng…. năm…… đến ngày….. tháng…. năm….

A. Hoạt động khai thác khoáng sản

1. Phương pháp khai thác:…………..(lộ thiên, hầm lò);

2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. …… (kg, tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : ……………… (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v…);

4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ………………(kg, tấn, m3) (ghi       rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);

5. Giá thành khai thác:………….(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);

6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ………… (kg, tấn, m3);

7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ………. %;

8.  Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ………………(kg, tấn, m3);

9. Tổng doanh thu: …………………..(triệu đ);

10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): …………….  (triệu đ);

     Trong đó Thuế Tài nguyên : …………………(triệu đ).

B. Hoạt động chế biến khoáng sản

    Thực hiện theo Mẫu số 25.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản

      (Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo             

– Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ

 

* Hợp đồng chuyển nhượng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

– Căn cứ vào…..

Hôm nay, ngày ____ tháng _____ năm 200___, chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng (gọi tắt là Bên A):

-Công ty:   _____________________________________  ______________________

– Số ĐKKD_____________________ tại ____________________________________

– Địa chỉ ______________________________________________________________

– Điện thoại liên lạc: _____________________________________________________  

2. Bên được chuyển nhượng (gọi tắt là Bên B):

– Công ty  _____________________________________________________________

– Số ĐKKD:_____________________ tại ____________________________________

– Địa chỉ liên lạc: ________________________________________________________

– Điện thoại liên lạc: _____________________________________________________  

Sau khi tìm hiểu Điều lệ và quá trình họat động kinh doanh của Công ty …… hai Bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1.            Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B với những nội dung sau

………

Điều 2.            Quyền và nghĩa vụ của các Bên

………………………………..

Điều 3.            Điều khoản chung

– ……………………………….

 

 

                                BÊN A                                                                      BÊN B

 

 

             _________________________                               __________________________

 

 

 

Lưu ý:

– Đây là Hợp đồng mẫu.

– Hai Bên có thể thoả thuận thêm các điều khoản khác để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên.

Liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY Nptlawyer.com ;

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật trực tuyến, gọi:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  npttrinhlaw@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG ĐẤT ĐAI – Nptlawyer.com ;

—————————————

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *