Tư vấn Đầu tư Tư vấn khác

Cấp thị thực theo mức vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

 

Kể từ ngày 01/07/2020, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp thị thực theo mức vốn góp.

Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Một trong những điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của luật này là quy định về việc cấp thị thực của nhà đầu tư nước ngoài dựa trên mức vốn góp (điểm b khoản 3 Điều 1). Theo đó, luật này đã bổ sung các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được cấp thị thực theo mức vốn góp như sau:

  • ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định (Thời hạn không quá 5 năm).
  • ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định (Thời hạn không quá 5 năm).
  • ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng (Thời hạn không quá 3 năm).
  • ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng (Thời hạn không quá 12 tháng).

Việc phân loại các nhà đầu tư theo mức vốn góp như trên không những nhằm xác lập chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược mà còn khắc phục các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn khi các nhà đầu tư góp vốn thấp lợi dụng quy định cấp thị thực chung cho nhà đầu tư để ở lại lâu dài tại Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

 

Since July 1st, 2020, foreign investor shall be issued visa based on the capital contribution. 

November 25th, 2019, National Assembly approved Law on amendments to a number of articles of Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Vietnam.

One of the highlights of this law is the provision on the issuance of visa for foreign investors based on the capital contribution (clause 3.1 (b)). Accordingly, this law has supplemented cases  in which foreign investors are granted visas subject to the capital contribution as follows:

  • ĐT1 – Issued to foreign investors in Vietnam and representatives of foreign organizations investing in Vietnam and contributing capital of VND 100 billion or more or investing in business lines benefitting from investment incentives, in administrative divisions benefitting from investment incentives decided by the Government (Time limit does not exceed 5 years).
  • ĐT2 Issued to foreign investors in Vietnam and representatives of foreign organizations investing in Vietnam and contributing capital of VND 50 billion to less than VND 100 billion or investing in business lines benefitting from investment incentives treatment decided by the Government (Time limit does not exceed 5 years).
  • ĐT3 Issued to foreign investors in Vietnam and representatives of foreign organizations investing in Vietnam and contributing capital of VND 3 billion to less than VND 50 billion (Time limit does not exceed 3 years).
  • ĐT4 Issued to foreign investors in Vietnam and representatives of foreign organizations investing in Vietnam and contributing capital of less than VND 3 billion (Time limit does not exceed 12 months).

The classification of investors based on the above-mentioned capital contribution aims to not only set out outstanding preferential policies to attract strategic investors but also overcome practical shortcomings and obstacles in case foreign investors contributing low capital may take advantage of the general visa regulations for investors to stay in Vietnam for a long term.

Law on amendments to a number of articles of Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Vietnam shall take effect since July 1st, 2020.

NPTLAWYER.

 

Related posts

Nhà thuốc phải báo cơ quan y tế trên địa bàn khi người bệnh bị ho, sốt,

NP Tú Trinh

Vợ có được hưởng di sản từ tài sản riêng của chồng để lại không?

NP Tú Trinh

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

NP Tú Trinh

Từng bị kết án vì Tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì có được hành nghề luật sư không?

NP Tú Trinh

Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng hay không?

NP Tú Trinh

Bạn mượn xe đánh bạc bị công an tịch thu thì có lấy lại xe được không?

NP Tú Trinh

Cơ quan nào có thẩm quyền hợp thức hóa lãnh sự đối với giấy tờ?

NP Tú Trinh

Làm sao để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong mùa dịch COVID-19?

NP Tú Trinh

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More