Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Có được nuôi con hơn 3 tuổi sau khi ly hôn không ?

Thưa luật sư ! Tôi và vợ của tôi sắp sửa ly hôn con trai tôi năm nay hơn 3 tuổi, tôi sống ở sài gòn, đang buôn bán nhỏ. Trong thời gian cảm thấy không thể sống với nhau được nữa vợ tôi thì đưa con về Daklak sống nhà mẹ đẻ và hiện tại vợ tôi không có làm việc gì. Vậy cho tôi hỏi khi ly hôn tôi phải làm sao để được quyền nuôi con mà khi vợ tôi giành quyền nuôi con và trong trường hợp này tôi có được quyền nuôi con hay không . Xin chân thành cảm ơn!

 

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hôn nhân  công ty Lu?t Nptlawyer.com ;

Lu?t su tu v?n pháp lu?t hôn nhân tr?c tuy?n qua di?n tho?i g?i:  

Tr? l?i:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

2. Lu?t su tu v?n:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Nptlawyer.com ;. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014 quy d?nh nhu sau:

Ði?u 81. Vi?c trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha m? v?n có quy?n, nghia v? trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con chua thành niên, con dã thành niên m?t nang l?c hành vi dân s? ho?c không có kh? nang lao d?ng và không có tài s?n d? t? nuôi mình theo quy d?nh c?a Lu?t này, B? lu?t dân s? và các lu?t khác có liên quan.

2. V?, ch?ng th?a thu?n v? ngu?i tr?c ti?p nuôi con, nghia v?, quy?n c?a m?i bên sau khi ly hôn d?i v?i con; tru?ng h?p không th?a thu?n du?c thì Tòa án quy?t d?nh giao con cho m?t bên tr?c ti?p nuôi can c? vào quy?n l?i v? m?i m?t c?a con; n?u con t? d? 07 tu?i tr? lên thì ph?i xem xét nguy?n v?ng c?a con.

3. Con du?i 36 tháng tu?i du?c giao cho m? tr?c ti?p nuôi, tr? tru?ng h?p ngu?i m? không d? di?u ki?n d? tr?c ti?p trông nom, cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c con ho?c cha m? có th?a thu?n khác phù h?p v?i l?i ích c?a con.

>>  Nhu v?y, con b?n hon 3 tu?i thì tòa án s? quy?t d?nh giao con cho m?t ngu?i tr?c ti?p nuôi du?ng d?a trên các can c? v? di?u ki?n v?t ch?t và tinh th?n cho con, n?u b?n d?m b?o du?c 2 y?u t?: di?u ki?n v?t ch?t (g?m an, ?, sinh ho?t, h?c t?p,…) và các di?u ki?n v? tinh th?n (g?m th?i gian cham sóc, d?y d?, giáo d?c con; tình c?m dành cho con; di?u ki?n cho con vui choi gi?i trí,…) hon v? b?n thì b?n có quy?n du?c tr?c ti?p nuôi con.

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Giành nuôi con v?i ch?ng và gia dình ch?ng ?

V? mu?n ly hôn và giành quy?n nuôi con ?

V? mu?n ly hôn và giành quy?n nuôi con ?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su Tu v?n Pháp lu?t

Related posts

Căn cứ để xin ly hôn đơn phương ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn khi đương sự vắng mặt như thế nào ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi chồng không tham gia hòa giải ?

NP Tú Trinh

Có giành được quyền nuôi con khi đã giao con cho chồng nuôi không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về vấn đề thủ tục ly hôn ?

NP Tú Trinh

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại phường ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về vấn đề xác định tình trạng độc thân để đăng kí kết hôn chỉ có sổ tạm trú có được không?

NP Tú Trinh

Tư vấn hỏi mẫu đơn, thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con cho người vợ ?

NP Tú Trinh

Chồng ngoại tình có được khởi kiện ra tòa không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More