Mẫu văn bản Tài Liệu

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

 

Tên chủ đầu tư: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/……. ………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………

1. Tên chủ đầu tư:

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện ………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại ……………………………………………………………………………………………………

2. Thông tin chung về dự án

– Tên dự án ………………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm dự án …………………………………………………………………………………………………

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,…)………………..

– Mục tiêu của dự án: ……………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm: …………………………………….

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) …………………………………………………………

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ………………………………………………………………

+ Các thông tin khác ……………………………………………………………………………………………

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ………………………………………………………..

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng ……………………………………………………………………………..

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ……………………………………………………………

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ………………………………………………………………………

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng …………………………………………………………..

– Tiến độ thực hiện dự án ………………………………………………………………………………………

– Tình hình huy động vốn ……………………………………………………………………………………….

– Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) …………………………………………………

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 …………………………………………….

– Các vấn đề khác ……………………………………………………………………………………………….

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng: …………………………………………………………..

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan: ………………………………….

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Related posts

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận nuôi con

NP Tú Trinh

Cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau có thể chỉ bị phạt cảnh cáo?

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng mua bán điện

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

Nghị quyết 42/NQ-CP biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

NP Tú Trinh

Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng hay không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More