Mẫu văn bản Tin Tức

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

 

Tên chủ đầu tư ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……./……… ………., ngày …… tháng ….. năm ………

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………….

1. Tên chủ đầu tư:

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện ………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại ……………………………………………………………………………………………………

2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng:

a) Thông tin về dự án

– Tên dự án ………………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm dự án …………………………………………………………………………………………………

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư ….) ……………..

– Mục tiêu của dự án: ……………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích đất: ………………………. Trong đó bao gồm: ………………………………………

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ……….)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)

+ Tổng mức đầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ………………………………………………………….

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ………………………………………………………………

+ Các thông tin khác ……………………………………………………………………………………………

b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng

– Diện tích đất …………………………………………………………………………………………………….

– Quy mô công trình ……………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ thực hiện, hiện trạng ………………………………………………………………………………..

– Hồ sơ pháp lý …………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác …………………………………………………………………………………………….

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ………………………………………………………..

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng ……………………………………………………………………………..

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ……………………………………………………………

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ………………………………………………………………………

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng …………………………………………………………..

– Tiến độ thực hiện dự án ………………………………………………………………………………………

– Tình hình huy động vốn ……………………………………………………………………………………….

– Tình hình bán nhà (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) ……………………………………………………

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 …………………………………………….

– Các vấn đề khác ……………………………………………………………………………………………….

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng:

– Tình hình giải phóng mặt bằng ……………………………………………………………………………..

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ……………………………………………………………

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ………………………………………………………………………

– Tình hình xây dựng công trình, nhà ở ……………………………………………………………………..

– Tiến độ thực hiện dự án ………………………………………………………………………………………

– Tình hình huy động vốn ……………………………………………………………………………………….

– Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất động sản …………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các vấn đề khác ……………………………………………………………………………………………….

6. Các nội dung đã cam kết với khách hàng ……………………………………………………………

7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan …………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: ……

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Related posts

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Tư vấn về hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại khi xuất khẩu?

NP Tú Trinh

Quy định mới cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ từ thiện

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh

Những thay đổi chính trong Incoterms 2020

NP Tú Trinh

Mới: Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More